ค้นหา

สภาการศึกษาดันปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ว่า สกศ.จะให้ความสนใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์(credit bank) และการเทียบโอนผลการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องให้จบแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเหมือนในปัจจุบันแต่สามารถเรียนแบบเก็บหน่วยกิตได้ไม่กำหนดระยะเวลา แต่ต้องเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็ต้องปรับตัวนอกจากจะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนแล้วจะต้องทำหน้าที่กึ่งๆเป็นหน่วยงานวัดผล และรับรอง ซึ่งจะมีทั้งการวัดสมรรถนะวัดทักษะ และวัดความรู้ อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ6- 7ฉบับ ทั้งเรื่อง การจัดเก็บหน่วยกิต ระยะเวลาในการเรียน เพราะปัจจุบันมีข้อจำกัดว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นภายในระยะเวลากี่ปี 

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้อาจจะต้องให้การยอมรับวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นด้วยซึ่งเรื่องปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็น 1 ใน 7แผนหลักของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่สกศ.กำลังจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกสถานศึกษาโดยมีความเร็วตั้งแต่30-100 เมกะบิต

รวมถึงมีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเด็กที่เรียนผ่านระบบนี้ก็มีผลการเรียนที่ดี ดังนั้นถ้าเรามีระบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถกำกับเด็กให้ตั้งใจเรียนได้ การพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม(Digital Learning Platform) มาช่วยเรื่องการจัดการเรียนการสอนการจัดตำราเรียนก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเลือกการเรียนรู้ และแบ่งปันการเรียนรู้ได้มากขึ้นและจากเรื่องการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลก็จะก้าวไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระบบเครดิตแบงก์และการเทียบโอนผลการเรียนในอนาคตต่อไป

ที่มา ; เดลินิวส์ออนไลน์

ความเห็นของผู้ชม