ค้นหา

จำนวนคนไทยในปัจจุบัน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2562)

 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร  ตามทะเบียนราษฎร ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562

ทั่วประเทศ   จำแนกตามเพศชาย 32,110,775(คน)     หญิง 33,503,382(คน)    รวม 65,614,157(คน)

 

ความเห็นของผู้ชม