ค้นหา

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยชง 4ข้อเสนอพัฒนาอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย'' ในการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ประจำปี2563 เรื่อง"โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม " ว่า

ในนามรัฐบาลต้องการมหาวิทยาลัยมีการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเพิ่มสมรรถนะ และศักยภาพของกำลังคนเพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และนอกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ(Non EEC)

รวมทั้งการลดความเหลื่อมหล้ำของคนในประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งตนดีใจมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการนำความรู้และองค์ความรู้มาใช้เกิดประโยชน์ รวมทั้งอยากให้มหาวิทยาลัยเปิดช่องให้เด็กได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นด้วย

ด้านรศ.ดร. สุรินทร์ คำฝอย ประธานคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ของ ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.ได้สรุปข้อเสนอการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติให้แก่ดร.สมคิดใน4ประเด็น คือ

1.มหาวิทยาลัยต้องความเป็นอิสระในการบริหารการเงินบุคคลและทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณต้องเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและมหาวิทยาลัยต้องมีเงินสนับสนุนเพื่อการแข่งขัน 

2.ให้มีการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยตามการแก้ปัญหาของประเทศ  เช่น การกำหนดใน5 ปี มหาวิทยาลัยจะต้องทำให้ปัญหาฝุ่นหายไปให้ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็สามารถคาดโทษมหาวิทยาลัยได้เลย

3.การยกเว้นข้อกฏระเบียบต่าง ๆ  โดยจัดทำมาตรฐานการประเมินให้ชัดเจน  และ

4. การทำดาต้าหรือมีการเชื่อมฐานข้อมูลทุกมิติของอุดมศึกษา เพื่อการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญ ซึ่งการมีดาต้าดีกว่าดราม่า เป็นต้น  อย่างไรก็ตามข้อเสนอทั้งหมดนี้มาจากการระดมความคิดเห็นจากคนอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของผู้ชม