ค้นหา

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพรับรองหลักเกณฑ์ทดสอบตั๋วครู

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ว่า ที่ประชุมได้รับรองร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู  

โดยในหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 5 กลุ่มวิชาที่จะต้องสอบ ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาชีพครู และวิชาเอก

ซึ่งในหมวดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษหากมีสถาบันการสอนที่คุรุสภาให้การรับรองนักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งสอบตอนจบการศึกษา โดยสามารถไปสอบระหว่างเรียนได้

ส่วนการปฎิบัติการสอนและการจัดประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ประเมินการปฎิบัติงานของนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากำหนด พร้อมกับส่งหลักเกณฑ์ระบุว่านักศึกษาครูผ่านเกณฑ์ด้วยมาตรฐานในข้อไหนอย่างไรบ้าง

ดังนั้นการทดสอบดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาความรู้  และกลุ่มปฎิบัติการสอน ส่วนค่าใช้จ่ายในการสอบยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่เบื้องต้นนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสอนส่วนหนึ่งแน่นอน ซึ่งคุรุสภาเองจะเก็บค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระให้แก่นักศึกษา            

ในส่วนของการสอบแต่ละวิชา เช่น กำหนดการสอบทั้งหมด 5 วิชา หากนักศึกษาสอบวิชาไหนไม่ผ่านก็แก้เฉพาะวิชานั้นและวิชาที่ผ่านการทดสอบสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ถึง 3 ปี เป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบให้แก่นักศึกษา

โดยในระยะเวลา 1 ปีคุรุสภาจะกำหนดให้มีการทดสอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเดือนต.ค.สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกปฎิบัติการสอนเสร็จสิ้นแล้ว และหากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านก็สามารถไปทดสอบอีกครั้งช่วงจบการศึกษาได้ ขณะเดียวกันผู้ที่เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ก็จะสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในเดือน ต.ค.ปีนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำผังข้อสอบ หรือ Test Blueprint ขณะนี้ได้มีการขอรายชื่ออาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของทุกมหาวิทยาลัยมาร่วมจัดทำ Test Blueprint ในวันที่ 25-26 ก.พ.นี้ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจะมีการจัดทำแนวทางข้อสอบดังกล่าวเสนอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปใช้ในการออกข้อสอบต่อไป โดยในการทดสอบครั้งแรกจะจัดสอบในรูปแบบกระดาษ ส่วนจะพัฒนาไปสู่การทดสอบในรูปแบบออนไลน์หรือไม่นั้น คงต้องดูความพร้อมของข้อสอบก่อน”   รศ.ดร.เอกชัย กล่าว  

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเสนอร่างจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2563 ซึ่งปรับจากจรรยาบรรณวิชาชีพเดิม ที่มีการกำหนดการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพไว้นานแล้ว โดยการปรับใหม่จะครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม เช่น การรักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสาร ภาพ วีดิทัศน์หรือเสียงของผู้บริการ จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเข้าถึง แก้ไข ใช้เผยแพร่ ดัดแปลงข้อมูลหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสร้างคสามเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการ ซึ่งในข้อนี้หากมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียงของเด็กก็จะมีความผิดทางจรรยาบรรณทันที ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวเกี่ยวกัน

เกณฑ์ใหม่"ตั๋วครู "ต้องสอบให้ผ่าน 5 หมวด เก็บคะแนนได้3ปี ประเดิมต.ค.นี้

7ก.พ.63-นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) กล่าวภายหลังการประชุม กมว. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการรับรองหลักเกณฑ์การทดสอบประเมินความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ว่า

จะมีการกำหนดวิชาที่จะต้องทดสอบใน 5 หมวดวิชา คือ

   1.หมวดทักษะภาษาไทย

   2.หมวดทักษะภาษาอังกฤษ

   3.หมวดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เพื่อการศึกษา

   4.หมวดความรู้ทางวิชาชีพครู และ

   5.หมวดความรู้วิชาเอก

โดยในส่วนของหมวดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถไปสอบในสถาบันที่ได้รับรองรับรองจากคุรุสภาได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอสอบเมื่อจบการศึกษา และเมื่อสอบเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถสอบผ่านได้ในหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถมาสอบย้อนหลังได้เพียงหมวดวิชาเดียว ไม่จำเป็นต้องสอบทุกหมวดวิชา โดยการสอบจะจัดสอบจำนวน 2 ครั้ง อาจจะในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคมของปีถัดไป

สำหรับกลุ่มที่จะสอบครั้งแรกในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 นี้ คือ กลุ่มผู้ที่จะจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 สำหรับความคืบหน้าการจัดทำผังข้อสอบ หรือ Test Blueprint ขณะนี้ได้มีการขอรายชื่ออาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของทุกมหาวิทยาลัยมาร่วมจัดทำ Test Blueprint ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้เมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการจัดทำแนวทางเสนอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปใช้ในการออกข้อสอบต่อไป โดยในการทดสอบครั้งแรกจะจัดสอบในรูปแบบกระดาษ ส่วนจะพัฒนาไปสู่การทดสอบในรูปแบบออนไลน์หรือไม่นั้น คงต้องดูความพร้อมของข้อสอบประธาน กมว.กล่าว

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเสนอร่างจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2563 ซึ่งปรับจากจรรยาบรรณวิชาชีพเดิม ที่มีการกำหนดการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพไว้นานแล้ว โดยการปรับใหม่จะครอบคลุมในเรื่องจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม เช่น การรักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสาร ภาพ วีดิทัศน์หรือเสียงของผู้บริการ จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเข้าถึง แก้ไข ใช้เผยแพร่ ดัดแปลงข้อมูลหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสร้างคสามเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการ ซึ่งในข้อนี้หากมีการเผยแพร่คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียงของเด็กก็จะมีความผิดทางจรรยาบรรณทันที ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม