ค้นหา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 48 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิกลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก) บัญชีรายละเอียดคุณวุฒิ หรือสาขาวิชาเอกที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แนบท้ายประกาศสถาบันชุมชน ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

1) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 10 อัตรา

2) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

3) คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอก วิจัย สถิติ การวัดและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา

4) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก บัญชี จำนวน 1 อัตรา

5) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก การตลาด จำนวน 1 อัตรา

6) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม จำนวน 6 อัตรา

7) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนถ่าย จำนวน 2 อัตรา

8) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

9)  คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

10) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก แพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา

11) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา

12) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 1 อัตรา

13) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก อาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา

14) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร จำนวน 5 อัตรา

15) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก หลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

16) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

17) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา


การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 0 2280 0091 - 6 ต่อ 4040

 

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียดประกาศสอบ

คลิกสมัครสอบ ; สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ความเห็นของผู้ชม