ค้นหา

คณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

 โดยมีสาระสำคัญเบื้องต้นจะมีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

     1. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

     2. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

     3. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ และ

     4. กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจำเพาะ 

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจะคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเห็นชอบด้วยว่าสถาบันอุดมศึกษาจะอยู่ในกลุ่มไหน และการจัดกลุ่มนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที แต่จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการและดำเนินการ 5 ปี   ซึ่งการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งจะมีเงินงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยในแต่ละกลุ่มก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนก็จะแตกต่างกันไป 

ที่มา ; เดลินิวส์ออนไลน์ พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของผู้ชม