ค้นหา

ประกาศ 12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2563 ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน  12 คน ประกอบด้วย

1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ประเภทวิจิตรศิลป์  1 นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม)2 นายสิงห์คม  บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ) ประเภทประยุกต์ศิลป์ 3 นายชาตรี  ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม) และ 4.นายธีระพันธ์  วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น)

2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายเริงชัย ประภาษานนท์ 2.นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา

3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 1.นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด 2.นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน)ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล 3. นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)4.นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) -ประเภทภาพยนตร์และละคร 5.นายชนประคัลภ์  จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร)และ6.นางอารีย์ นักดนตรี (ภาพยนตร์และละคร)

นายวิษณุ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่ เชิดชูเกียรติ และจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ คือ

   1) รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่

   2) ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณ 

   3) ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง

   4) ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000บาท ต่อครั้ง และ

  5) กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2527 มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 - 2561 แล้วจำนวน 307 คน และในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 319 คน  ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 146 คน โดยยังมีชีวิตอยู่ 173  คน

ที่มา ; แนวหน้า 18 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของผู้ชม