ค้นหา

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัด ศธ. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมวัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยตามบทบาทภารกิจการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

     1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด ศธ.

     2) สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร หรือหน่วยงานนอกสังกัด ศธ.

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธ. มีหลักการ คือ

    1) ยึด เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับการทำงานของสมองผ่านการเล่นการลงมือทำกิจกรมและกิจวัตรประจำวันอย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งร่งกายจิตใจวินัยอารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และต่อเนื่อง

    2) ยึด การถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่กระทรวงและระดับพื้นที่ โดยนำเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพและแผนระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเป้าหมายมาสู่เป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ศธ. และจะมีการถ่ายทอดไปยังแผนระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อนำสู่การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามลำดับต่อไป

    3) ยึดการทำงานแบบบูรณาการ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมหรือเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันในการจัดบริการการศึกษา และส่งเสริมสนันสนุนให้บุคคลขององค์กรและส่วนราชการทุกสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพื้นที่

   4) ยึด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพิ่มช่องทางการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

ที่มา ; กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นของผู้ชม