ค้นหา

บอร์ด กช.ผ่านร่างระเบียบ 3 ฉบับ ไขก๊อกการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน

(19 กุมภาพันธ์ 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนทีมีความคล่องตัว รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ได้แก่

1.ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

     เพื่อความคล่องตัว รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา สำหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนในกรณีการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต หากพักแรมให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาตพาไผนอกราชอาณาจักร

2.ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนคำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ..ศ. .

       เนื่องจากระเบียบเดิมไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนครอบคลุมหนังสือที่ใช้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนพิการมากขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตั้ง โดยวิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานให้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามที่สำนักงานหรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด แล้วแต่กรณี

3.ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. …. 

      เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จึงเห็นสมควรออกระเบียบฯ ซึ่งมีบริบทสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ

มีสาระสำคัญประกอบด้วย

        1) รอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มตันปีการศึกษาของสถานศึกษา คือ วันที่ 16 พฤษภาคมและวันสิ้นปีการศึกษา คือ วันที่ 5 พฤษภาคม ของปีถัดไป
             1.1 ภาคเรียนที่หนึ่ง เปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม ปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม
             1.2 ภาคเรียนที่สอง เปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน ปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน
สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ให้ผู้อนุญาตเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร
       2) ผู้มีอำนาจในการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (กรณีจำเป็นต้องใช้สถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมอื่นใด หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ)
            2.1 หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้คราวละไม่เกิน 7 วัน
            2.2 ผู้อนุญาต สั่งปิดได้คราวละไม่เกิน 15 วัน
            2.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเมื่อสั่งปิดสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิด

       3) การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (เหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ) ให้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
            3.1 หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้คราวละไม่เกิน 15 วัน
            3.2 ผู้อนุญาต สั่งปิดได้คราวละไม่เกิน 30 วัน
            3.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเมื่อสั่งปิดสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิด

        4) เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สงบหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดต่อไปอีก ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี

 

ที่มา ; ข่าวกระรวงศึกษาธิการ