ค้นหา

บัณฑิตพันธุ์ใหม่พอใจเรียนควบคู่ทำงาน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ผศ.ดร. นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 38 คน ที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่จะสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือน พ.ค. 63 ซึ่งถือว่าเป็นรุนแรก โดยเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วศบ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ จำนวน 13 คน ที่ไปทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปเรียนในภาคอุตสาหกรรม คือบริษัทมิชลิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ส่วนนักศึกษาอีก 25 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร  ได้เข้าไปเรียนร่วมในบริษัท เบทาโกร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งบริษัท เบทาโกร จัดการศึกษาให้คนวัยทำงาน เป็นการพัฒนาช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในโรงงานอาหารสัตว์ให้เป็นวิศวกรปฏิบัติการ โดยเป็นการเติมทักษะวิศวกรรมให้แก่ช่างเทคนิค  เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning: OBL) ที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ 70%  เรียนรู้ด้วยสังคมการเรียนรู้ 20% และเรียนรู้จากการฝึกอบรมหรือการสอน 10% อย่างไรก็ตามนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีทัศนะที่ดีต่อการทำงานและการเรียนควบคู่กันส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวในขณะที่กำลังเรียน และทุกคนก็ไม่อยากเป็นหนี้ด้วย จึงเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะมีเงินให้ระหว่างเรียนด้วย

ผศ.ดร.นิวัตร กล่าวต่อไปว่า มทร.ล้านนา ได้มีการทำวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน โดยเรามีการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมและจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาแล้วถึง 7 ปี กำลังจะทำงานวิจัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการปฏิบัติการที่ดี (Best Practice) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอร์ทมุนด์ (TU Dortmund) ในประเทศเยอรมัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำวิจัยร่วมกันบนรากฐานที่ มทร.ล้านนามีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง

นอกจากนี้มีการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน Work integrated Learning หรือ วิลล์ (WiL) กับโรงเรียนในโรงงาน (School in Factory) หรือ SiF  ซึ่งกำลังนวัตกรรมรูปแบบการจัดการศึกษาร่วมระหว่างอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งเราเรียกว่าอาชีวศึกษาไตรภาคี (Tripartite TVET System) ทางประเทศเยอรมันสนใจรูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้อย่างมาก

ที่มา ; เดลิลินิวส์

ความเห็นของผู้ชม