ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)
 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๖๒ (๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒)
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒( ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒)
 ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑๕ พ.ค.๒๕๖๐)
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านกฤษฎีกา ( ๖ พ.ค. ๒๕๖๒)
 พระปฐมบรมราชโองการและหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ (๔ พ.ค. ๒๕๖๒)
 กฎกระทรวงกำหนดอัตรา และวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒ พ.ค. ๒๕๖๒)
 กฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑ พ.ค. ๒๕๖๒)
 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒)
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒)
 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
 กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11 ฉบับ
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561
 คู่มือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา สพฐ.
 ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
 หลักเกณฑ์ฯ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนร่วมพัฒนา