จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีรเกียรติ)
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562