Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
5 มี.ค. 59
ประชารัฐ Modelใหม่ในการจัดการศึกษา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 8)
 

ภาครัฐ-ประชาคมนำร่องร.ร.ประชารัฐ (ข่าว)

สรุปประเด็นข่าว      

          - ประชารัฐ เป็นรูปแบบ (Model) ในการจัดการศึกษา ที่ภาครัฐ คือ ศธ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมรวม 25 องค์กรเข้าร่วมมือพัฒนา

          - มีการลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา

          - จัดโครงการนำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 7,424 แห่งทุกตำบลทั่วประเทศ

          - เกิดจากที่นายกรัฐมนตรีได้สร้างนโยบายประชารัฐ เพื่อตอบโจทย์ 3 ข้อให้กับประเทศ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์

           - จึงมีคณะทำงานประชารัฐ 12 คณะ และมีคณะทำงานประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เป็น 1 ใน 12 คณะ

           - ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาชาติ โดยพัฒนาคนและนำพายุทธศาสตร์ชาติบรรลุผล แต่การศึกษาไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ทุกฝ่ายต้องรวมพลังพัฒนาจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้  ภาคเอกชนจะเข้ามาเป็น Partner ทุกภาคฝ่าย พร้อมทั้งประชาชนให้มีส่วนร่วม จึงจัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ในการทำให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีโอกาสมีส่วนร่วมดำเนินการในการปฏิรูปการศึกษา ดยกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือ ได้แก่

               1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เพียงพอต่อการเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนการสอน และการเรียนรู้อย่างก้าวหน้า

               2) การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประชาชน   ผู้นำประสานและขอความร่วมมือ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยร่วมมือกับภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน   

              3) การเปลี่ยนวิธีการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ส่งเสริมให้เด็กที่เรียนรู้ รู้จักตั้งคำถาม และรักการค้นคว้าหาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน โดยมีศูนย์กลางของข้อมูลที่ส่งผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมหาศาล

              4) การค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีโดยสถาบันอุดมศึกษา  เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษามากขึ้นตามแนวโน้มของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน 4 ด้าน ได้แก่ Robotics, Nanotechnology, Biotechnology และ Digital Technology ซึ่งประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีทั้งสิ้น  

ที่มา ; ข่าวสำนักงานีรัฐมนตรี 102/2559, ; มติชนออนไลน์ 3 มีนาคม 2559      

ขยายประเด็น

1.ที่มา ;

     1.1 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายประชารัฐ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการใช้ความร่วมมือร่วมใจ รวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือ

           1) การลดความเหลื่อมล้ำ

           2) การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และ

           3) การสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์

         1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public – Private Steering Committee) โดยกำหนดคณะทำงานประชารัฐที่ประกอบด้วยบุคคลภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวม 12 คณะ ได้แก่  

          1) คณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพหัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว. วท.
หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)

          2) คณะทำงานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.กค. หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณชาติศิริ โสภณพนิช (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ)

          3) คณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up) หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมช.พณ. หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

          4) คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.ศธ. หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)

          5) คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.มท.
หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ)

          6) คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.กก.
หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณกลินท์ สารสิน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)

          7) คณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.พณ. หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณสนั่น อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)

          8) คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.อก. หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

         9) คณะทำงานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ หัวหน้าทีมภาครัฐ : ท่านรองนายกฯ ดร.วิษณุ เครืองาม  หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)

           10) คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.กษ.
หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ (บจก.น้ำตาลมิตรผล)

           11) คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.ศธ.
หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณศุภชัย เจียรวนนท์ (บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์)

            12) คณะทำงานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ หัวหน้าทีมภาครัฐ : รมว.กค. หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คุณทศ จิราธิวัฒน์ (บจก.กลุ่มเซ็นทรัล)

       1.3 ในส่วนของงานด้านการศึกษา นอกจากจะเกี่ยวข้องกับคณะทำงานชุดต่างๆ แล้ว มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะทำงาน 2 ชุดหลัก คือ ชุดที่ 4 คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) และชุดที่ 11 คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ

              ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงให้ สพฐ.จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ขึ้น

2. การดำเนินการ

           2.1 สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ ตำบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน และได้แบ่งการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนประชารัฐเป็นระยะๆ โดยในระยะแรกได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนจากหลายสังกัด จำนวน 3,322 โรงเรียน เพื่อเข้ารับการพัฒนา แบ่งเป็น

                    - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,093 โรงเรียน
                    - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 184 โรงเรียน
                    - โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 31 โรงเรียน
                    - และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน จำนวน 14 โรงเรียน

           2.2 ได้มีการประชุมชี้แจงความเข้าใจการดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญใน การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนระหว่างภารรัฐ เอกชน ภาคประชาชน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมลงนามด้วย (ตามข่าวด้านบน)

           2.3 จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนประชารัฐ และการวางแผนอุปถัมภ์โรงเรียนจากภาคเอกชน จะมีการอบรมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จ.นครปฐม ภายในเดือนเมษายน 2559 รวมทั้งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกเขตพื้นที่การศึกษา 225 ศูนย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเลขานุการ

3. เงื่อนไขเมื่อโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ คลิกอ่านข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิง

  โครงการและคุณสมบัติโรงเรียน

ถาม ; ข้อใดคือจุดประสงค์สำคัญของโรงเรียนประชารัฐ

          ก. คุณภาพ

          ข. โอกาส

          ค. ส่วนร่วม

          ง. ประสิทธิภาพ

ตอบ ;  ค. ส่วนร่วม

เหตุผล ; โรงเรียนประชารัฐเกิดขึ้นภายใต้นโยบายประชารัฐ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการใช้ความร่วมมือร่วมใจ รวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย  

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin