Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
12 ธ.ค. 59
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ (ตั้งข้อสอบจากข่าว 51)
 

สรุปประเด็นข่าว

ประกาศราชกิจจานุเบกษาข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.. 2559

ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 286 ง หน้า 67 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.. 2559 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

สรุปประเด็นข่าว

สาระข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.. 2559 บางส่วน

1. คุณสมบัติการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

) คุณสมบัติ

1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

) ลักษณะต้องห้าม

1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

2.กำหนดอายุและการต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ข้อ 17 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ

ผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ไม่ใช่กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ห้าปี นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยดังกล่าว

ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

รายละเอียดอื่นๆ อ่านต่อตามไฟล์แนบ

แหล่งข้อมูล

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.. 2559 ฉบับราชกิจจานุเบกษา

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; เงื่อนไขการได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ

     ก. ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

     ข. ไม่มีกรณีถูกลงโทษทางวินัย

     ค. ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม

     ง.  ถูกทุกข้อ

 

เฉลย ; ง.  ถูกทุกข้อ

เหตุผล ; ข้อ 17 วรรคสอง ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.. 2559  บัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่อง

เป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin