Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
1 ม.ค. 60
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 53)
 

สรุปประเด็นข่าว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(ข่าว)

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งนี้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

 

ขยายประเด็นข่าว

สาระสำคัญโดยสรุปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

 

1.กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ

-ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

-การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ

-การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

2.กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ

          วิสัยทัศน์ ; มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

          กรอบวิสัยทัศน์ ; น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืนนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ

1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2) สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5) ด้านความมั่นคง

6) เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

7) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9) พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10) ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

 

4. ยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบด้วยแนวทางดังนี้

1) พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

3) สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย

4) การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะทีดี

5) สร้างบทบาทสถาบันสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

 

5.เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ

          1) คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต  โดยค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ำกว่า 0.8 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า  500 สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น

2) สังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลง  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4

3) มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. และมีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่   

4) รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7  

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ำกว่าอันดับที่ 10 ของโลก

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้   หรือไฟล์แนบ

 

ที่มา ;  มติชนออนไลน์ 30 ธ.ค. 59

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; ข้อใดผิดไปจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนด

             ก. ใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2574

             ข. วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

             ค. มียุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ด้าน

           ง. มีเป้าหมายคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั้นสูงกว่าร้อยละ 50

เฉลย ; ก. ใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2574

เหตุผล ; แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนระยะกลาง (5 ปี) ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin