Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
4 ม.ค. 60
10 ข่าวการศึกษาเด่นในรอบปี 2559 (ถามตอบจากข่าว 133)
 

สรุปประเด็นข่าว

สรุปข่าวศึกษา-ศาสนาฮอตแห่งปี’59 (ข่าว)

1. สนช.ผ่าน3วาระรวดแก้ม.7กม.สงฆ์

- จากปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ไม่ได้ เพราะกรณีพระผู้ถูกเสนอชื่อถูกกล่าวหาความไม่เหมาะสม

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบทั้ง 3 วาระรวด ให้แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จากมาตรา 7 ความว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช…” เป็น พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยให้นายกฯเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อยู่ระหว่างประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

2.ผุดเกณฑ์ประเมินผอ.ร.ร.ใหม่

- ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2559 เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยประเมินทุก 6 เดือน หากประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วไม่ผ่านจะต้องถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของอัตรากำลังทดแทน ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 71

- หลักเกณฑ์นี้จะกระตุ้นการทำงานของ ผู้อำนวยสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

3.ลุ้นตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

-จากนโยบายนายกรัฐมนตรีกรณีปรับโครงสร้างกระทรวงต่างๆ หากปรับปรุงการบริหารงานเล็กๆ น้อยๆ ก็ทำได้เลย แต่หากจำเป็นก็ขอใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ถ้าจะปรับโครงสร้างใหญ่ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการ กฎหมาย

-การแยก สกอ.ออกจาก ศธ. ถือเป็นการปรับโครงสร้าง จึงให้ชะลอการปฏิรูปในส่วนโครงสร้างเอาไว้ก่อน รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมการเมื่อมีรัฐบาลใหม่

 

4.ลงดาบมหาลัยรับน.ศ.เกิน

-ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ไม่อนุญาต (3 แห่ง) และอนุญาต (7แห่ง เพราะเกินเล็กน้อย) อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 กรณีมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง รับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาเกินกว่าที่ขออนุญาต ต่อ สกอ.

 

5.ชงปธ.9ประโยคเทียบวุฒิป.เอก

- มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…. ในมาตรา 25 ที่กำหนดให้ผู้สำเร็จเปรียญธรรม (ป.ธ.) 6 ประโยค เทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี และ ป.ธ.8-9 ประโยค เทียบเท่าวุฒิปริญญาโทและเอก

- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้การเทียบเคียงวุฒิเป็นไปตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เนื่องจากมีเสียงสะท้อนว่าปรัชญาและวัตถุประสงค์ระหว่างการจัดการศึกษาทางโลกและทางธรรมแตกต่างกัน

- ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกร่างระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการศึกษาวิชาสามัญตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.เพื่อมารองรับมาตรา 25 เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้

 

6. ม.44 ฟันอธิการฯ-ม.ไร้ธรรมาภิบาล

- หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว โดยมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง ประกาศ คสช.ที่ 2/2559 คำสั่งที่ 19/2558 คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 43/2559 ทั้งหมดเพื่อการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 

7.“ผอ.สมศ.พ้นเก้าอี้หลังพักงานยาว

-จากความขัดแย้ง ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดทำ ตัวบ่งชี้ในการประเมินภายนอก และการที่ สมศ.ถูกสั่งให้ชะลอการประเมินภายนอกรอบ 4 ออกไป

-มีคำสั่ง คสช.ที่ 23/2559 ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวของผู้อำนวยการ สมศ. และให้รองผู้อำนวยการ สมศ.รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.แทน

-ต่อมามีคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 73/ ให้ผู้อํานวยการ สมศ. (นายชาญณรงค์) พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการ สมศ.โดยไม่มีความผิด และให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ (นายคมศร) พ้นจากรักษาการแทนผู้อํานวยการ สมศ.เพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และให้คณะกรรมการบริหาร สมศ.ดําเนินการสรรหา และแต่งตั้งผู้อํานวยการ สมศ.ต่อไป

 

8.เลิกแอดมิสชั่นส์”..สู่เคลียริ่งเฮาส์

-กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้หารือ และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะ ยกเลิกระบบแอดมิสชั่นส์ และเริ่มใช้ระบบ สอบตรงร่วมหรือ เคลียริ่งเฮาส์ ในปีการศึกษา 2561

-และจากการหารือร่วมกันที่ของ รัฐมนตรีว่าการ ศธ., ทปอ., ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.), ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และสำนักปลัด ศธ. ได้ข้อสรุปว่าการสอบคัดเลือกระบบใหม่จะมี 5 รอบ ได้แก่ 1.การรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ 2.การรับระบบโควต้า หรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 3.ระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบแรก 4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบ 2 และ 5.รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการได้เอง รวมทั้งมหาวิทยาลัย คณะ/สาขาต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จะร่วมคัดเลือกตามที่กำหนด ส่วนกลุ่ม มทร.จะเข้าร่วมเฉพาะการรับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ, การรับระบบโควต้า หรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบแรกเท่านั้น และกลุ่ม มรภ.จะเข้าร่วมทุกระบบ ยกเว้นเคลียริ่งเฮาส์รอบ 2

- ศธ.จะเร่งทำรายละเอียดให้เสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2560 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

 

9.ผลPISA2015ไทยรั้งท้ายอีกแล้ว

-ประกาศผล การประเมินโครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 2015 ที่ดำเนินการโดย OECD หรือองค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการทดสอบวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ปรากฏว่าไทยอยู่อันดับที่ สอดคล้องกับผลการสอบ TIMSS ซึ่งเป็นการวัดความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฏว่าไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่มรั้งท้าย

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้น่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มคะแนน PISA

- เป็นภารกิจ ศธ.ที่จะแก้ปัญหาต่อไป

 

10.“หมอธีนั่งรัฐมนตรีว่าการศธ.

-การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ครั้งที่ 4) ให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ขณะที่พลเอกสุรเชษฐ์ ยังอยู่ที่ รมช.ศธ.

- ติดตามว่าทั้งสองจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในแวดวงการศึกษาไทย และขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไปอย่างไร

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่: 2 ม.ค. 60

 

 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  การทดสอบ PISA วัดด้านใด

    คำตอบ  :  วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์

2. คำถาม   :  เคลียริ่งเฮาส์ คืออะไร

    คำตอบ  :  ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin