Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
1 ก.พ. 60
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากู้แล้วต้องชำระคืน (ตั้งข้อสอบจากข่าว 58)
 

 สรุปประเด็นข่าว

ศธ.เร่งแจงกฎหมายใหม่กองทุน กยศ.(ข่าว)

- พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 (พรบ.กยศ.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27ม.ค.60 มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑ ซึ่ง ศธ.ได้มีการยกเลิกคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2โดยให้มีคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษา ที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน

- พรบ.กยศ. ฉบับนี้จะช่วยให้ กยศ. สามารถขอข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามทวงหนี้ โดยเฉพาะผู้กู้ยืมที่ไม่ชำระหนี้ได้ ตลอดจนกรมสรรพากรสามารถแจ้งให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา หักเงินเดือนของผู้กู้เพื่อชำระหนี้ได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทำให้การชำระหนี้มีประสิทธิภาพ มีเงินหมุนเวียนกลับเข้ากองทุนมากขึ้น และการกู้ยืมตามพรบ.กยศ.ฉบับใหม่นี้ ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ด้วย

-ศธ.จะเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ให้แก่ครู อาจารย์ สถานศึกษา ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้รู้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

พรบ.กยศ.ใหม่ลดจำนวนบอร์ดเหลือ12คน(ข่าว)

-พรบ.กยศ. พ.ศ.2560 มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม ซึ่งมีการปรับลดจำนวนกรรมการเหลือ 12 คน จากเดิม 16 คน

-ให้มีคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษา มีบทบาทในการกำกับ ติดตามสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย ซึ่งส่งผลให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และ 2 หมดวาระลงทันที

- พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้จะทำให้เกิดการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดหนี้สูญ โดยจากนี้ก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืม ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินได้ทันทีด้วย และเมื่อมีการชำระหนี้เข้ากองทุนก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้กู้รายใหม่ด้วย" ปลัด ศธ.กล่าว

ที่มา ; ไทยโพสต์ Wednesday, February 1, 2017 

ขยายประเด็นข่าว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุน กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรี  และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

- กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

        1) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

        2) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  

         3) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

          4) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

- การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

        1) นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ต้องศึกษาอยู่ใน สถานศึกษาที่ร่วมดําเนินงานกับกองทุน  และต้องมีสัญชาติไทย  ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการตามแบบและวิธีการที่กําหนด

         2) นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ต้องทําสัญญา กู้ยืมเงินตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

        3) ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน 

- หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

        1) ให้ความยินยอมในขณะทําสัญญากู้ยืมเงิน  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน หักเงินตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  เพื่อชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืนกองทุน 

         2) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทํางานด้วย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  และยินยอมให้หักเงิน

         3) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน  รวมทั้ง ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุน  ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อกองทุน  โดยการลงทะเบียนเรียน  จํานวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ  ต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา  ให้กองทุนจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามจํานวนที่ได้รับแจ้ง  ให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษาอยู่  สําหรับค่าครองชีพให้กองทุนจ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงินโดยตรง  และให้ถือว่าเงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชําระคืนกองทุน   ให้ถือว่าจํานวนค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพตามที่ได้รับแจ้ง และกองทุนได้โอนให้แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน  เป็นจํานวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่และความรับผิดต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน 

 - การดำเนินการเพื่อการชําระเงินคืนกองทุน

       1) ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว  มีหน้าที่ต้องชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปคืนให้กองทุน  ตามจํานวน  ระยะเวลา  และวิธีการที่กองทุน แจ้งให้ทราบ            

         2) กองทุนฯ มีอํานาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงาน หรือให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล ให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านการชำระเงินคืน

          3) ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่จะชําระเงินคืนกองทุนก่อนกําหนดเวลา หรือบอกเลิกการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้

          4) ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ถึงแก่ความตาย  ให้สัญญากู้ยืมเงิน  หน้าที่ และความรับผิด ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้  ให้ผู้จัดการมีอํานาจพิจารณาสั่งระงับการเรียกให้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินก็ได้ 

          5) ให้หน่วยงานผู้จ่ายเงินได้ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนตามจํานวนที่กองทุนแจ้ง โดยให้นําส่งกรมสรรพากรตามระยะเวลานําส่งภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย

          6) เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้แล้ว  ให้นําส่งกองทุน

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐมนตรี 

             ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

             ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

             ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

             ง. รัฐมนตรีตามข้อ ก และ ข

เฉลย ; ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผล ในนิยามศัพท์กฎหมายฉบับนี้ รัฐมนตรี”  หมายถึง รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และในมาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คลิกรายละเอียด  

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin