Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
7 ก.พ. 60
ศธ.เล็งเพิ่มงาน-มอบอำนาจให้เงิน กศจ.(ถามตอบจากข่าว 143)
 

 

สรุปประเด็นข่าว

ศธ.เล็งเพิ่มงาน-มอบอำนาจให้เงิน กศจ.(ข่าว)

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาราชการของ จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีการตั้ง กศจ.เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษา 4 เรื่อง คือ 1.การขาดการบูรณาการงานการศึกษาในพื้นที่ 2.แก้ไขปัญหาช่วงสายการบังคับบัญชาที่กว้าง 3.สร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ และ4.ทำให้มีความคล่องตัวบริหารงานบุคคล กศจ.ทำงานมา 10 เดือน พบว่าบางเรื่องทำได้ดี บางเรื่องที่เราอยากได้ คือ การบริหารโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ที่จะต้องบูรณาการงานของทุกองค์กรหลักใน ศธ.ในพื้นที่ ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทุกคนยังติดภาพของการทำงานที่ขึ้นกับต้นสังกัด การจัดสรรงาน การจัดสรรงบประมาณ และคนที่จะไปช่วย กศจ.ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก

- เพื่อให้งานเดินไปได้ ศธ. จะตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพิ่มอีก 2 คณะ คือ 1. อกศจ.พัฒนาการศึกษาในทุกมิติ และ 2.อกศจ.บริหารราชการ ที่ทำหน้าที่กำกับติดตาม นอกเหนือจาก อกศจ.ด้านการบริหารงาน และจะทำความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของส่วนกลาง ภาค จังหวัด และส่วนราชการของส่วนกลางที่ไปอยู่จังหวัดต่างๆให้สอดรับกันชัดเจน โดยจะการแบ่งงานกันให้ชัดว่า งานไหนส่วนกลางทำ งานไหนให้ภาคทำ งานไหนให้จังหวัดทำ จะต้องจัดสรรงบประมาณลงไปด้วย เพื่อให้งานเกิดขึ้นได้จริง จะมอบอำนาจในการกำกับและการบังคับบัญชาให้ชัดเจน ซึ่ง ศธภ.ต้องเป็นคนดูแล ศธจ. โดย ศธจ.ต้องเป็นตัวหลักในการเชื่อมโยงทุกส่วนราชการของ ศธ.ในพื้นที่ มีอำนาจบังคับบัญชาบางส่วน แต่ไม่ใช่เข้าไปควบคุม และจะมีการตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาคขึ้นเพื่อสนับสนุนติดตามการทำงานของ ศธภ.และศธจ.ด้วย

- หลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ประกาศใช้ จะต้องมีการปรับโครงสร้าง ศธ.แน่นอน ซึ่งชัดเจนแล้วว่าจะมีการกระจายอำนาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ที่จะต้องมีการบูรณาการงานของทุกองค์กรหลัก อีกทั้งขณะนี้รัฐบาลได้ปรับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ดูทั้งเรื่องการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง ศธ.จะถือโอกาสนี้ปรับปรุงทั้งในเชิงเนื้องานที่จะทำ และวิธีการทำงาน เช่นมอบอำนาจให้ ศธจ. ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ กศจ.

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ขยายประเด็นข่าว

การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ(ข่าว)

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ" เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดังนี้

   1) น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ความสำคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง

    2) การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ศธ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ใน 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

   3) ขอให้ กศจ.เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยขอให้นำพระราชดำรัสของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ห้ามไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น

  4) PISA in Thailand ผลวิเคราะห์สัมมนาชี้เห็นว่า "ความอยากรู้อยากเห็น" ในการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงอยู่ที่จะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนอยากมาโรงเรียน และอยากเรียนหนังสือ ซึ่งสามารถใช้บทเรียนนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

  5) นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU ได้เดินทางไปรับฟังสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่สมัครเพื่อแก้ปัญหา

  6) นโยบายงบประมาณจะจัดสรรแบบ Bottom Up หรือนโยบายตำราเรียนก็จะเปลี่ยนใหม่ที่จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้อีกปีละ 2,000 ล้านบาท

  7) วัฒนธรรมในกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้นไปที่ "การตรงต่อเวลา และมีวินัย" ตรงเวลา เริ่มใช้ในการประชุมของกระทรวงศึกษาธิการทุกครั้ง จะใช้เวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมงเท่านั้น จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เรื่องใดที่สำคัญมากขอให้ผู้บริหารเบอร์ 1 ลงไปดูเอง ส่วนการสร้างวินัย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น นโยบายตำราเรียน ที่จะช่วยให้เด็กมีวินัยใช้หนังสือเรียนมากขึ้น

 -นโยบายพัฒนาศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ให้นโยบายพัฒนาศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดในประเด็น ดังนี้

        1) กศจ. มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง การจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สามารถกำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของสังคมของจังหวัด

        2) การจัดการศึกษาในลักษณะ กศจ. ไม่ใช่การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแต่เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป แต่ยังคงหมายถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ภาคเอกชนในจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดอีกด้วย

        3) เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การทำให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีน้ำใจ

การสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดีให้สำเร็จ บทบาทของชุมชนจะเข้ามามีส่วนสำคัญ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล เพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี

        4) จังหวัดจะต้องร่วมกับสถานศึกษา ในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง (Basic Attitude) มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (อุปนิสัย) และส่งเสริมให้เด็กสามารถเลือกเส้นทางชีวิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการทำงาน

        5) การส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัด/อำเภอ ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมือง

        6) สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบในจังหวัด ขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร หากพบแห่งใดมีปัญหาให้ กศจ.พิจารณาดำเนินการแก้ไข โดยบริหารจัดการในระดับพื้นที่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก่อน หากมีข้อปัญหาอุปสรรคที่เกินกำลัง ขอให้รายงานและปรึกษามายังส่วนกลางต่อไป

- ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าในส่วนของนโยบายรัฐบาลจะมีการออกร่าง พรบ.การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งในด้านของการศึกษามี 5 วาระสำคัญ ได้แก่ 1. การปฏิรูปครูทั้งระบบ 2. การปฏิรูปการเรียนรู้ 3. การปฏิรูปการบริหารจัดการ 4. การปฏิรูปโอกาสทางการศึกษา 5. การปฏิรูปการผลิตแะพัฒนากำลังคน  

- ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มี 6 เรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 

    1) การจัดการอำนาจหน้าที่ของทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสถานศึกษา ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้โดยเร็ว

    2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหาราชการ คณะอนุกรรมการ ป.ย.ป. (พัฒนาการศึกษา) และคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล

      3) หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการต้องแบ่งงานให้กับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิกาาจังหวัดให้ชัดเจน ทั้งงานตามภารกิจปกติ งานด้านพัฒนาการศึกษา (ป.ย.ป.) งานบุคคล เพื่อให้ส่วนภูมิภาคเร่งทำแผนระดับจังหวัดต่อไป

       4) ส่วนกลางเร่งจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค ปี 2560 เบิกแทนกัน 500 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 2,200 ล้านบาท

      5) ส่วนกลางดำเนินการมอบอำนาจบริหาร งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ ในบางเรื่องที่กฎหมายให้ทำได้แก่ส่วนภูมิภาคโดยเร็ว

     6) จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค เพื่อประสานงาน สนับสนุนการทำงาน ติดตามและประเมินผล คาดว่าจะจัดตั้งเสร็จในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้

ที่มา ; ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  คุณลักษณะผู้เรียนตามนโยบายศธ.ที่อยากเห็น

    คำตอบ  :  ทัศนคติถูกต้อง อุปนิสัยมั่นคงเข้มแข็ง

2. คำถาม   :  ปัจจุบัน อ.ก.ศ.จ. มีกี่คณะ

    คำตอบ  :  คณะเดียว

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin