Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
13 ก.พ. 60
โอดอสรุ่น 5 แบ่งเรียนสามัญและอาชีพ (ถามตอบจากข่าว145)
 

สรุปประเด็นข่าว

เกณฑ์โอดอสรุ่น 5 แบ่งสามัญ-สายอาชีพ(ข่าว)

- ข้อสรุปเป็นหลักการของคณะกรรมการโอดอสพิจารณาเบื้องต้นว่า โครงการโอดอส รุ่นที่ 5 จะมีนักเรียนทุน หรือ ผู้รับทุนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศใน 2 ประเภท คือ การศึกษาพื้นฐาน หรือ สายสามัญ และอาชีวศึกษา หรือ สายอาชีพ

- สายสามัญมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ ต้องมีภูมิลำเนาหรือเรียนในอำเภอนั้นอย่างน้อย 3 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 2.5 แสนบาทต่อปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ขึ้นไป ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่โรงเรียนที่เรียนอยู่โดยให้ระบุสาขาที่จะเรียนและประเทศตั้งแต่ยื่นสมัคร ในส่วนการคัดเลือกให้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น และจะไม่มีการสอบแข่งขันแต่ให้พิจารณาจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)ที่เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

-ส่วนอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์จะสอดคล้องกับสายสามัญ คือ ต้องมีภูมิลำเนาหรือเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดเพราะสายอาชีวศึกษาจะเป็นตัวแทนของจังหวัดไม่ใช่อำเภอ ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 2.5 แสนบาทต่อปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ขึ้นไป ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยที่เรียนอยู่ โดยให้ระบุสาขาพร้อมประเทศที่ต้องการเรียนซึ่งเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3 สาขา ไม่ต้องสอบแข่งขันแต่จะพิจารณาจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต ที่เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ คัดกรองเบื้องต้นโดยสถานศึกษา

- ทั้ง 2 กลุ่มเมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองโดยสถานศึกษาแล้ว ศธ.ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการกลางลงไปสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

- เมื่อได้รายชื่อเด็กที่จะได้รับทุนจากแต่ละสายมาแล้ว จะมีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความด้านภาษาของประเทศนั้น ๆ อย่างน้อย 3 เดือน และเมื่อเด็กเดินทางไปต่างประเทศยังมีสิทธิที่จะเรียนภาษาเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าเรียนได้อีก 1 ปี ซึ่งในส่วนของสายอาชีวะนั้นคณะทำงานเสนอว่า สำหรับรุ่นที่ 5 นี้อาจไปเรียนแค่อบรมความรู้เพิ่มเติม ระยะสั้น 1-2 ปี ไม่ต้องไปเรียนระดับปริญญาตรีก็ได้ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนด้วยรูปแบบทวิศึกษาสามารถสลับมาสมัครรับทุนในสายอาชีวศึกษาได้ด้วย

- จะสร้างความตระหนักให้เด็กที่จะได้รับทุนรุ่นใหม่ด้วยว่า จะต้องกลับมารับใช้ประเทศเพราะเงินที่ใช้ไปก็เป็นเงินภาษีของประชาชน และสาขาที่ไปเรียนก็เป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่ง ศธ.จะประสานให้สถานทูตหรือสถานกงสุลซึ่งเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศรายงานความประพฤติเด็กกลับมาเป็นระยะถี่ขึ้น รวมถึงจะจัดให้มีการแนะแนวก่อนจบการศึกษาด้วยว่า เมื่อจบแล้วมีบริษัทหรือสถานประกอบการใดที่สามารถไปสมัครงานได้บ้าง

ที่มา ; คม ชัด ลึก 13 กุมภาพันธ์ 2560

 

ขยายประเด็นข่าว

โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 

1.ที่มา ; โอดอส (ODOS ย่อมาจาก One District One Scholarship) เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลในยุค ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ อดิสัย โพธารามิก ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยชื่อเดิม และชื่อเต็มของโครงการนี้คือ โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอ และกิ่งอำเภอ ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี )

ทุนการศึกษา "หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน" ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้นำเงินจากการขายหวยออนไลน์ เลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัว ทำให้หลายคนเรียกและรู้จักทุนนี้ในชื่อของ "ทุนหวย

 

2.ประวัติ ; โครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียน จากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยยากจน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทุกอำเภอและกิ่งอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 926 ทุน (ตามจำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ รัฐบาลมีความคาดหวังว่านักเรียนทุนเหล่านี้ จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป

 

3.แนวคิดในการพัฒนาการศึกษาไทย

แนวคิดของรัฐบาลยุค พ.ต.ท. ทักษิน ชินวัตร เชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของบุคคล นอกจากนี้ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเสมอภาคยังเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ เนื่องจากคุณลักษณะร่วมสำคัญประการหนึ่งของความยากจน ได้แก่การขาดโอกาสทางการศึกษาของบุคคล ซึ่งรวมถึงโอกาสในการเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา หรือโอกาสในการศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดพันธกิจภายใต้ยุทธศาตร์สู่การปฏิบัติในการสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น นอกเหนือจากนโยบายในการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้ดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและยากจน เช่น โครงการจักรยานยืมเรียน การสนับสนุนรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน-นักศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนโดยการเขียนเรียงความ และโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอใระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) เป็นต้น

ที่มา ; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

4. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น ตั้งแต่ปี 2547  ใช้งบประมาณไปกว่า 29,000 ล้านบาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,093 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 921 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 915 คน โดยผู้ที่จบการศึกษากลับมาทำงานภาคเอกชน 73.7% รับราชการ 11.93% เรียนต่อ 10.73% ธุรกิจส่วนตัว 1.4% ทำงานรัฐวิสาหกิจ 1.2% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างศึกษาทั้งในและต่างประเทศ แบ่งเป็นรุ่น 3 จำนวน 689 คน รุ่น 4 จำนวน 568 คน รวม 1,257 คน

ที่มา ; แนวหน้า วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  โครงการ”โอดอส”มีชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า

    คำตอบ  :  One District One Scholarship

2. คำถาม   :  โอดอส รุ่นที่ 5 แตกต่างจากเดิมอย่างไร

    คำตอบ  :  ตัดผู้รับทุนเรียนต่อสายสามัญกับสายอาชีพ

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin