Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
14 มี.ค. 60
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เริ่มเทอมหน้า(ถามตอบจากข่าว 156)
 

สรุปประเด็นข่าว

แก้กฎศธ.รับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(ข่าว)
- ผลการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อหารือถึงวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ต้องการลดภาระครู เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หลักการคือเกณฑ์ใหม่ โรงเรียนประเมินตนเองผู้เชี่ยวชาญจาก สมศ. ลงไปตรวจสอบสถานศึกษา เพื่อดูว่าสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ ศธ.กำหนดหรือไม่

- คาดว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2560 ขณะนี้จะไม่มีการประเมินใดๆ หากมีใครแอบอ้างเพื่อจะขอเข้าไปประเมินโรงเรียน ถือว่าเป็นการหลอกลวง รมต.ศธ.ย้ำ

ที่มา เดลินิวส์ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเมินคุณภาพรอบ4 ผอ.รร.รับผิดชอบเริ่มเทอม 1/60(ข่าว)
-รมว.ศึกษาธิการ คาดว่าจะสามารถเริ่มประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4 ในทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นการประเมินรอบละ5 ปีตามที่กฎหมายกำหนด

-หลักการการประเมินแบบใหม่นี้ โรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินตัวเอง มี ผอ.โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องบอกให้ได้ว่าโรงเรียนของตนเอง มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ ศธ.กำหนดหรือไม่ จากนั้น สมศ.จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปดู ตามรายงานแบบประเมินตนเองของโรงเรียน ที่ ผอ.โรงเรียน จัดทำไว้ โดยที่โรงเรียนไม่ต้องส่งตัวชี้วัดมาให้ สมศ.

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 8 มีนาคม 2560


ขยายประเด็นข่าว

การประกันคุณภาพภายนอก ; หลักการ กฎหมาย

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ใน หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระสำคัญว่า

    มาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

    มาตรา 49  ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

    มาตรา 50  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

    มาตรา 51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

 

2. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญ ดังนี้

      2.1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาซึ่งประกอบด้วย (๑) การประเมินคุณภาพภายใน (๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน รวมถึงสถานศึกษาต้องนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
       
2.2 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มีเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย (๑) การประเมินคุณภาพภายนอก (๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา         

      2.3 จุดมุ่งหมายและหลักการของการประกันคุณภาพภายนอก
          1) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรมและโปร่งใส  มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
          3) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน
          4) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
          5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล  ครอบครัวองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
          6) ความเป็นอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์  ปรัชญาปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
        
2.4 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  มีดังต่อไปนี้
           1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
           2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

           3)  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
             ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้สำนักงานประกาศกำหนดมาตรฐานอื่นได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
      
2.5 วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบที่ สมศ.กำหนด
       
2.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

              1) กรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอก แสดงถึงผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษานั้นและให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและดำเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรก
               2) ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
               3) ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ให้ สมศ.รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

แหล่งข้อมูล

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพภายนอก คือ

    คำตอบ  :  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือ สมศ.   

2. คำถาม   : การประเมินคุณภาพภายนอกทำทุกกี่ปี

    คำตอบ  : ทุกๆ 5 ปี

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin