Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
18 มี.ค. 60
จนท.รัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม(ถามตอบจากข่าว 159)
 

 สรุปประเด็นข่าว

ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่ง จนท.รัฐเพิ่มเติม ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน(ข่าว)

-คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม ที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีทั้งหมด 7 หน่วยงาน 69 ตำแหน่ง ได้แก่

1. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี

2. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง), ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

4. เทศบาลนคร ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง), ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

5. เทศบาลเมือง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง), ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

6. เทศบาลตำบล ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง), ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย จเรตำรวจแห่งชาติ, รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง, ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล, ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี, ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน, ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล, ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง, รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล, รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี, รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 9, รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล, รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, จเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ), นายแพทย์ใหญ่, รองจเรตำรวจ (สบ 7), ผู้บังคับการกองพลาธิการ, ผู้บังคับการกองโยธาธิการ, ผู้บังคับการกองสรรพาวุธ, ผู้บังคับการกองทะเบียนพล, ผู้บังคับการกองสวัสดิการ, ผู้บังคับการกองคดีอาญา, ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 - 4, ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด, ผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด, ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 - 4, ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 - 4, ผู้บังคับการตำรวจสื่อสาร

- การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม โดยอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะประกาศ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้ทราบและเตรียมตัวล่วงหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

ที่มา ; https://www.isranews.org/,สำนักข่าวทีนิวส์

ขยายประเด็นข่าว

บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

๑. ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีดังนี้ 
๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการการเมือง และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

(๗) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(๘) นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- นายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 
- นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตำบล และเทศบาลเมืองที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท 
- นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาของเมืองพัทยาที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปี งบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔) อัยการสูงสุด 
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๙) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑) หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร 
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๑๔) รองอัยการสูงสุด 
(๑๕) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๔) หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทบวง หรือกระทรวงสำหรับข้าราชการ พลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำหรับข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ 
(๑๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐ ได้แก่ 
- ปลัดกระทรวงกลาโหม 
- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ประธานกรรมการและกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
- เลขาธิการวุฒิสภา 
- ตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 
(๑๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ (ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศกำหนด)

คลิกอ่านเพิ่มเติมรายชื่อบุคคลที่ต้องยื่นบัญชีฯที่ไฟล์แนบ

ที่มา ; สำนักงาน ปปช.

 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  ใครบ้างต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

    คำตอบ  :  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมื่อง จนท.รัฐ  (ที่ ปปช.กำหนด)

2. คำถาม   : การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อใคร

    คำตอบ  : คณะกรรมการ ปปช.

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin