Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
7 เม.ย. 60
มีรัฐธรรมนูญใหม่ ม.44 รัฐธรรมนูญเดิมยังอยู่(ถามตอบจากข่าว169)
 

สรุปประเด็น

ม.44 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีต่อ(ประเด็น)

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2547 ในมาตรา 42 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ฉบับที่  6/2557 ลงวันที่  22 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2557 เป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป  และมีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ดํารงตําแหน่งใดในคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้  แต่ในกรณีเพิ่มเติม  เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิบห้าคน  และจะกําหนดให้หน่วยงานใดทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ตามที่เห็นสมควร

     ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าคณะรัฐมนตรีควรดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ที่กําหนดไว้ในมาตรา  19 ในเรื่องใด  ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

     ในกรณีที่เห็นสมควร  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจขอให้มี การประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ  อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ  รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเป็นครั้งคราว ในเรื่องอื่นใดก็ได้

 

2. สาระสำคัญของ มาตรา 44

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2547 ในมาตรา 444 กล่าวว่า ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  หรือเพื่อ ป้องกัน  ระงับ  หรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ  ราชบัลลังก์  เศรษฐกิจของประเทศ  หรือราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอํานาจสั่งการ  ระงับยับยั้ง  หรือกระทําการใด ๆ  ได้  ไม่ว่าการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ  ในทางบริหาร  หรือในทางตุลาการ  และให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํา  รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว  เป็นคําสั่ง  หรือการกระทํา  หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด  ทั้งนี้  เมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

 

3. มาตรา 44 ยังมีผลในรัฐธรรมนูญใหม่

   ถึงแม้จะได้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2547  แต่อำนาจ หน.คสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญเดิม ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป ดังกล่าวไว้ใน บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ความว่า

   มาตรา 265 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญนี้  ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษา ความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2557  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2557  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2559  และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

     มาตรา 279 บรรดาประกาศ  คําสั่ง  และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะ ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา  265  วรรคสอง  ไม่ว่าเป็นประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับ ในทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทํานั้น  เป็นประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย  และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว  ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ  เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร  การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี บรรดาการใด ๆ  ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  พุทธศักราช  2558  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2557 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2559  ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  รวมทั้ง การกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย

 

อ้างอิง

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉ.6/2557 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2557

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2547

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้วันใด

    คำตอบ  :  6 เมษายน 2560

2. คำถาม   :  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯเดิม ให้อำนาจใคร

    คำตอบ  :  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หน.คสช.)

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin