Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
12 เม.ย. 60
ประกาศสรรหาบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ ศธ.จ.(ถามตอบจากข่าว 170)
 

สรุปประเด็นข่าว

เลือก กศจ.ครบทุกจังหวัดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ (ข่าว)

- ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) มีมติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ชุดปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี กศจ.ชุดใหม่ตามคำสั่งคสช.คําสั่ง หน.คสช. ที่ 19/2560 ซึ่งองค์ประกอบของกศจ.ชุดใหม่ จะลดลงเหลือ 15 คน ซึ่งภายในต้นเดือน พฤษภาคมนี้ กศจ.จะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน ให้ คปภ. พิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้ง

- มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกรรรมการ กศจ. เป็นประธาน ซึ่งอนุกรรมการในแต่ละคณะจะมีจำนวน 9 คน ทั้งนี้หลังจากได้บอร์ด กศจ.ชุดใหม่แล้ว ในส่วนของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจะต้องเสนอ คปภ. แต่งตั้ง ส่วนอนุกรรมการอีก 2 คณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ประธาน กศจ. สามารถแต่งตั้งได้เลย คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะได้คณะกรรมการครบทั้งหมด ตลอดจนเกลี่ยบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ 

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 11 เมษายน 2560 ,ไทยโพสต์ Wednesday, April 12, 2017

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลอดเกณฑ์ศธจ. ทั้ง77จังหวัดทั่วปท. ต้องเป็นผู้บริหาร(ข่าว)

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 77 ตำแหน่งทั่วประเทศ หากได้รับคัดเลือกก็จะได้รับการพิจารณาว่าให้ไปประจำที่จังหวัดใด และจะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้

-นอกจากนี้ยังได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งสำนักงาน ศธจ.ด้วย ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ ศธจ.ต้องเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศธ.ทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะดูความรู้ความสามารถในตำแหน่ง ประวัติ ผลงานที่ผ่าน และการย้ายจะต้องไม่กระทบต่อหน่วยงานต้นทาง

-สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560 และกระบวนการสรรหา ศธจ. ตลอดจนการเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานใน ศธจ.ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ที่มา ; ไทยโพสต์ Tuesday, April 11, 2017

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  คลิกที่นี่

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง)  คลิกที่นี่

ขยายประเด็นข่าว

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธ.จ.) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ไว้ดังนี้

ข้อ 11 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้

          1) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย

2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

3) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

4) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ

6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

8) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา

10) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ  ในจังหวัด

 

ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่ รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด

ที่มา  คําสั่ง หน.คสช. ที่ 19/2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2560

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส่วนราชการใด

    คำตอบ  :  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. คำถาม   :  ประเภทข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

    คำตอบ  :  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin