Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
9 พ.ค. 60
ครูเป็นศึกษานิเทศก์ไม่ต้องมีใบวิชาชีพก็ได้(ถามตอบจากข่าว 177)
 

สรุปประเด็นข่าว

มีโวย..คปภ.ให้ครูนั่งศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.(ข่าว)

-การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการยกเว้นการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรองรับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) โดยเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการเกลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)กำหนด เปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ในการรองรับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังในสำนักงาน ศธจ.โดยตำแหน่งศึกษานิเทศก์นี้ เป็นบุคลากรที่จะช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนงานของ ศธจ.ในระยะเริ่มแรก

- จากมติดังกล่าวสำนักบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มีบันทึกข้อความ ไปถึงเลขาธิการคุรุสภา ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ได้รับการพิจารณาเกลี่ยไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.เพื่อช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนงานของ ศธจ.ได้ โดยยังไม่มีใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด

-หลังจาก คปภ. มีมติดังกล่าวทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เป็นธรรมในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ อาจเป็นการเล่นพรรคเล่นพวก ไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่เคยปฏิบัติมาด้วยความยากลำบาก

--มติ คปภ.ออกมาเช่นนี้ เนื่องจากศึกษานิเทศก์ก็มีความจำเป็นใน ศธจ. จึงมีการขอรับโอนศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษามา โดยให้แจ้งความประสงค์มาด้วยความสมัครใจไม่บังคับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงได้เปิดโอกาสให้ครูที่ไม่มีใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์เข้ามาได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วครูที่จบปริญญาโททางการศึกษาสาขาใดก็ได้สามารถขอใบอนุญาตฯศึกษานิเทศได้เลย เพียงแต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย อย่างไรก็ตามที่ครูไม่ได้ขอใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ไว้เพราะระยะแรกส่วนใหญ่ไม่คิดอยากจะเป็นศึกษานิเทศก์

- ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ถ้าจะให้มีศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.เพียงพอ จะต้องให้คุรุสภาผ่อนผันให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนในระยะแรก ซึ่งไม่ใช่การยกเว้น โดยจะนำเข้าประชุมบอร์ดคุรุสภาในวันที่ 15 พ.ค.นี้

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ข่าวเกี่ยวกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ข่าว)

- ก.ค.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการรองรับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปกำหนดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  กำหนดบทเฉพาะกาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน  และเตรียมความพร้อมด้าน IT เพื่อรองรับระบบวิทยฐานะใหม่  

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ. 09 พฤษภาคม 2560

 

ขยายประเด็นข่าว

มาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์และการมีใบประกอบวิชาชีพของศึกษานิเทศก์

1. มาตรฐานตำแกน่งศึกษานิเทศก์

  1) ชื่อตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์

  2) หน้าที่และความรับผิดชอบ

      ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

         1. การนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

         2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร  คู่มือ  และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

         3.  การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้สนใจทั่วไป

        4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ

        5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

        1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

        2. ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า (เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6)

        3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) อันนี้แหละอาจจะถูกยกเลิกหรือผ่อนผัน

        4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อันนี้อาจจะถูกยกเลิกหรือผ่อนผัน

    4) การให้ได้รับเงินเดือน

        ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ผู้ใดผ่านการประเมินมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ศึกษานิเทศก์-ชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  แล้วให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 คศ.3  คศ. 4 หรือ คศ. 5 ตามลำดับ

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (เดิมต้องมี ของใหม่อาจยกเลิกหรือผ่อนผันมีทีหลัง)

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกำหนดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนดตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา โดยในปี พ.ศ.2549 กำหนดให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม
      การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
      1) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ การนิเทศก์การศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
     
2) ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้
          1. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารการศึกษารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี     
        2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

      3) ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อยู่ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 

อ้างอิง

มาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คู่มือการขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  โดยปกติเป็นศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณวุฒิระดับใด 

    คำตอบ  :  ปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่า   

2. คำถาม   :  วิทยฐานะสูงสุดของศึกษานิเทศก์คือ

    คำตอบ  :  เชี่ยวชาญพิเศษ

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin