Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
13 พ.ค. 60
โรงเรียน สพฐ.จัดอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ได้ (ตั้งข้อสอบจากข่าว 68)
 

 สรุปประเด็นข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา(ข่าว)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีหลักการและแนวดำเนินการดังนี้

 

หลักการ

การรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1

การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด จนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและบิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549

แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในพื้นที่ขาดแคลน ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จัดอยู่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1)สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ อยู่ก่อนแล้วในปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ ไม่เกินจำนวนห้องที่รับอยู่เดิม

2)สถานศึกษาที่ไม่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่นเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้สามารถรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา

3) พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่นที่จัดการศึกษาอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา

 

4) การจัดชั้นเรียน เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้น อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 ตามลำดับ

ทั้งนี้การดำเนินการตามข้อ 1 ถึง 3 ให้ดำเนินการได้โดยความรเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

ที่มา; สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เกี่ยวข้องกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 54

รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย

กฎกระทรวงแบ่งประเภทและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2516 ข้อ 1 (1)

ข้อ 1  การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แบ่งออกเป็นสามระดับ ดังนี้

    (1) การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุสามปีถึงหกปี เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560

ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

 

อ้างอิง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

กฎกระทรวงแบ่งประเภทและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

 

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; จะเข้าเรียนอนุบาล 1 ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับตามข้อใด

             ก. แรกเกิด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเข้าเรียน

             ข. แรกเกิด ถึงวันเปิดภาคเรียน ของปีเข้าเรียน

             ค. วันเกิด ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีเข้าเรียน

             ง. วันเกิด ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีเข้าเรียน

เฉลย ; ง. วันเกิด ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีเข้าเรียน

เหตุผล ; การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด จนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและบิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549

ตามแนบคลิก

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin