Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
16 พ.ค. 60
การศึกษาทางเลือกสนองความแตกต่างบุคคล(ถามตอบจากข่าว 179)
 

 สรุปประเด็นข่าว

"ชัยพฤกษ์"รับรู้ปัญหาการศึกษาทางเลือก(ข่าว)

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มั่นใจว่าสามารถจัดการศึกษาให้เด็กได้อย่างมีคุณภาพแน่นอน

- ข้อมูลการศึกษาทางเลือก พบว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมี 28 ศูนย์การเรียน มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน แต่ละศูนย์ฯมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายมาก

-ประเด็นที่เป็นข้อหารือการศึกษาทางเลือกคือ หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่เอื้อต่อการจัดการศึกษาทางเลือกแบบศูนย์การเรียนมากน้อยแค่ไหน และการประเมินผลที่ยังไม่สนองปรัชญาของแต่ละศูนย์ฯได้อย่างเต็มที่ และการจัดการศึกษาทางเลือกของหลายศูนย์ฯ ที่เปิดมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากติดข้อกฎหมาย

- กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการ คือ ในส่วนของหลักสูตรจะให้ทีมวิชาการไปดูว่าต้องปรับอย่างไร ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนต้องให้ทุกศูนย์การเรียนลงทะเบียนศูนย์ และลงทะเบียนเด็กอย่างถูกต้องก่อน สำหรับการกำหนดอัตราเงินอุดหนุนก็ต้องหารือกันต่อไป และต้องเสนอให้ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งทั้งหมดต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

- ปัจจุบันการศึกษาทางเลือกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั่วประเทศมี 28 ศูนย์การเรียน และมีโฮมสคูลกว่า 500 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่รองรับจะเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งในอนาคต อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐมีนโยบายสนับสนุนและกฎหมายก็ให้สิทธิแล้ว แต่ถูกล็อคโดยทางปฏิบัติเยอะมาก เช่น เขตพื้นที่ฯไม่เข้าใจ ไม่ให้งบฯสนับสนุน เรียนรักษาดินแดน (รด.)ไม่ได้ ไม่ได้รับนมและอาหารกลางวัน เป็นต้น

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ขยายประเด็นข่าว

การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)

1. ความหมาย การศึกษาทางเลือก หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคล ตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้หรือตามปรัชญาความเชื่อทางการเมือง ปรัชญาความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา หรือเป็นการสนองความต้องการส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ มิใช่การศึกษาที่จัดให้กับบุคคลทั่วไป หรือแม้กระทั่งการสนองตอบของบุคคลที่จะปฏิเสธระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาระบบปกติ

     ตัวอย่างการจัดการศึกษาทางเลือกในปัจจุบันสามารถเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนวิถีธรรมชาติ การสอนแบบ Home-based learning หรือ Home-school เป็นต้น ซึ่งมีจุดเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาหลักสูตร การจัด บรรยากาศให้เข้ากับวิถีของชุมชน และความเชื่อเป็นหลัก

2.หลักการการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบทั่วไป การศึกษาทางเลือกจัดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย การศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา และจิตใจ

3.วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาทางเลือก

     1) เพื่อให้การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน

     2) เพื่อแก้ปัญหาของระบบการศึกษาในปัจจุบัน เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล

     3) เพื่อกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังประชาชน ให้มีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการศึกษาด้วยตนเอง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบของการศึกษาทางเลือก มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเนื้อหาสาระที่เรียนรู้

4. แนวทางของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย มีดังนี้

      1) การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว กลุ่ม และเครือข่ายครอบครัว

       2) การศึกษาทางเลือกที่อิงกับระบบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนที่สามารถจัดหลักสูตร หรือกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนตามแนวกระแสหลักทั่วไป เน้นนวัตกรรมการเรียนรู้การทดลองปฏิบัติ หรือประสบการณ์เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นต้น

        3) การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครูปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้แก่ผู้เรียน เช่น ศิลปะ การช่าง ด้านเกษตรกรรม การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น

        4) การศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิธีปฏิบัติธรรม จัดการเรียนรู้แก่สมาชิกทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อต้านการบริโภคนิยม การปฏิบัติสมาธิในแนวต่าง ๆ ตามวิถีความเชื่อ

        5) การศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้ของตนเองไม่อิงกับหลักสูตรรัฐ มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เสมสิกขาลัย สถาบันเรียนรู้ขององค์กรพัฒนา เอกชน (NGOs) เป็นต้น

        6) การศึกษาทางเลือกกลุ่มการเรียนผ่านกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ ที่กว้างขวางหลากหลายที่สุด มีผลในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้ง กลุ่มการเรียนรู้ ผ่านกลุ่มกิจกรรมชุมชน การสืบสานภูมิปัญญา การฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร การแพทย์พื้นบ้าน การสาธารณสุข การจัดการปัญหาชุมชน เด็ก และสตรีเป็นต้น

         7) การศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่ เป็นสื่อมวลชน เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อชุมชน อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ

ที่มา ; วิกิพีเดีย, บทความการศึกษาทางเลือก, การศึกษาทางเลือกพิภพ   ธงไชย 

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  จุดมุ่งหมายของการศึกษาทางเลือก คือ

    คำตอบ  :  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์       

2. คำถาม   :  ให้ยกตัวอย่างการศึกษาทางเลือก

    คำตอบ  :  โฮมสคูล โรงเรียนรุ่งอรุณ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นต้น

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin