Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
20 พ.ค. 60
จี้สร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์(ถามตอบจากข่าว 182)
 

สรุปประเด็นข่าว

จี้สถานศึกษาสร้างผู้เรียนตามลักษณะที่พึงประสงค์(ข่าว)

- รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจากที่ผ่านเรามีการดำเนินการเรื่องนี้ไว้หลากหลายโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

- รมว.ศึกษาธิการ อยากให้มีการขับเคลื่อนในสถานศึกษาและมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน ทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนนักศึกษาทุกระดับในสังกัดทั้ง สพฐ. สอศ. สช. กศน.  โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน

- จะแบ่งการปฎิบัติงานเป็น 2 ระดับ คือ การทำงานระดับพื้นที่ใช้จังหวัดเป็นแกนหลักให้สถานศึกษาไปค้นหาว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ โดยอาจใช้งบประมาณปกติของสถานศึกษา หรือ งบประมาณสนับสนุนของจังหวัด และ การทำงานจากส่วนกลางทั้ง สพฐ. สอศ. สช.และกศน.จะต้องช่วยกันคิดพัฒนาโครงการที่จะลงไปสู่การปฎิบัติในสถานศึกษาของตัวเอง โครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์นั้นจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

- กิจกรรม 5 รูปแบบที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย ได้แก่ กิจกรรมนโยบายของสถานศึกษา กิจกรรมกลุ่มหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมบริการชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ที่มา ; เดลินิวส์  ที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

ขยายประเด็นข่าว

ก.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘ ข้อ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มีดังนี้

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตัวชี้วัดคือ

    ๑.๑  เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ

    ๑.๒  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

    ๑.๓  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

    ๑.๔  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัดคือ

    ๒.๑  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ

    ๒.๒  ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ

๓. มีวินัย ตัวชี้วัดคือ

     ๓.๑  ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

๔. ใฝ่เรียนรู้ ตัวชี้วัดคือ

    ๔.๑   ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

    ๔.๒   แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๕. อยู่อย่างพอเพียง ตัวชี้วัดคือ

    ๕.๑  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

    ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน ตัวชี้วัดคือ

    ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

    ๖.๒  ทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

๗. รักความเป็นไทย ตัวชี้วัดคือ

    ๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

    ๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

    ๗.๓  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

๘. มีจิตสาธารณะ  ตัวชี้วัดคือ

    ๘.๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

    ๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

ที่มา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ข. การศึกษากับการสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์สำหรับคนไทย

    คุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ในยุคปัจจุบัน ที่การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนา ควรมีลักษณะดังนี้
          . มีความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะการทำงานนำไปสู่ความสำเร็จ ผู้ที่ไม่ทำงานนอกจากไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้แล้ว ยังเป็นภาระกับบุคคลอื่นและสังคมอีกด้วย เท่าที่ปรากฎการศึกษาไทยจะเน้นเรื่องความรู้ แต่ค่อนข้างจะละเลยเรื่องทักษะและทัศนคติ
          . มีวินัย คนไทยส่วนใหญ่ ค่อนข้างจะขาดวินัยในเกือบทุกเรื่อง แต่สังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะสังคมอุตสาหกรรมและสังคมสารสนเทศ ต้องการคนที่มีวินัยอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นเรื่องการสร้างวินัยในหมู่คนไทย
          . ความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริตของคนไทย เป็นเรื่องที่สงสัยกันมานาน สื่อมวลชนของไทยและของต่างประเทศ  กล่าวถึงความไม่ซื่อสัตย์ของตนไทยบ่อยๆ  เมื่อใดที่องค์การระหว่างประเทศประเมินความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ประเทศจะได้คะแนนเกือบต่ำสุดทุกครั้งไป  และขณะนี้พบว่าความไม่ซื่อสัตยได้ปรากฎให้เห็นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ครูบาอาจารย์ ไม่เว้นแม้แต่วงการพระสงฆ์
          . ความประหยัด คนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือย มีการออมน้อย ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน เพราะการประหยัด จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับตนเองและสังคมได้ดี
          . ความพากเพียร คนไทยส่วนใหญ่ทำชอบทำงานที่ สนุก สะดวก และสบาย ไม่ค่อยจริงจังกับการทำงาน  โดยเฉพาะงานที่ยากและซับซ้อน  การมีความพากเพียรจึงมีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันอย่างมาก
          . ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานในอนาคต จะเป็นงานที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการจะทำงานให้สำเร็จจะต้องร่วมมือกัน แต่คนไทยไม่ชอบทำงานเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายร่วมกัน เห็นได้จากความล้มเหลวของพรรคการเมืองและกิจการสหกรณ์
           . ความสามารถในการแข่งขัน โลกในอนาคตมีการแข่งขันมากขึ้น ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็ตาม หากไม่ยอมแข่งขันจะตกอยู่ในกลุ่มล้าหลัง ฉะนั้น การศึกษาจะต้องสร้างคนไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยใชัคุณธรรมและสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญ
           . รู้จักวิเคราะห์มีเหตุผล การไหลบ่าของสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องรู้จักวิเคราะห์ รู้เลือกที่จะรับ มิฉะนั้นจะจมอยู่ในกระแสสารสนเทศ
           . การนับถือตน ลักษณะนี้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักช่วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง ก่อนที่จะร้องของความช่วยเหลือจากคนอื่น การนับถือตนเองทำให้มีศักดิศรีและไม่เป็ภาระกับคนอื่น
           ๑๐. การมีน้ำใจ คุณสมบัติข้อนี้มีมานานในสังคมไทย แต่ปัจจุบันค่อนข้างจะหายไป เพราะลักษณะทางสังคมเปลี่ยนไป จึงจำเป็นต้องสร้างลักษณะนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อลดความรุนแรงของวัตถุนิยม

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  “ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ” เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านใด

    คำตอบ  :  ความซื่อสัตย์ สุจริต

2. คำถาม   :  “การอยู่อย่างพอเพียง” คำว่า”พอเพียง”มีลักษณะอย่างไร

    คำตอบ  :  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin