Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
8 มิ.ย. 60
การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ 20 ปี(ตั้งข้อสอบจากข่าว 72)
 

สรุปประเด็นข่าว

แถลงแผนศึกษาชาติร่วมขับเคลื่อนภาคใต้ 4.0 (ข่าว)

- การประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ภาคใต้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1) เชิญชวนให้น้อมนำและขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชา 5 ข้อสำคัญ ให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความรับผิดชอบ 4) ความกตัญญู และ 5) ความมีคุณธรรมจริยธรรม ฝากถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) อย่าทิ้งกิจกรรมโฮมรูมซึ่งเป็นกิจกรรมในห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูประจำชั้น โดยเน้นให้เด็กรู้จักย่อใจความสำคัญและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
  2) แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระยะ20 ปี ขับเคลื่อนภายใต้

      2.1) วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 “

      2.2) กรอบดำเนินงาน 4 ระยะๆ ละ5 ปีคือ เฟสแรก ปี 2560-2564  เฟสที่ 2 ปี 2565-2569 เฟสที่ 3 ปี 2570-2574 และเฟสสุดท้าย ปี 2575-2579

      3.3) การขับเคลื่อนแผนฯ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน
  3) แผนการศึกษาชาติ มีวัตถุประสงค์4 ข้อ ประกอบด้วย

      3.1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

      3.2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

     3.3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     3.4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี(กระทรวงศึกษาธิการ)

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

แผนการศึกษาชาติเน้นปั้นกำลังคนคุณภาพ(ข่าว)

- ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” มีสาระสำคัญ คือ

   1) ให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน(ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ศึกษาธิการภาค(ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ตลอดจนภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง) ช่วยกันขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ให้คนไทยได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา โดยนำศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนเป็นเด็กดี รักพ่อแม่ เคารพครูอาจารย์ และขยันหมั่นศึกษา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู อาจารย์ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปลูกฝังและสร้างแม่แบบผลิตเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต)

   2) แนวทางขับเคลื่อนตามแผนการศึกษาชาติ รัฐบาลเน้นความสำคัญในยุทธศาสตร์ที่  2 คือ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่มีแผนงานและโครงการที่สำคัญของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เน้นการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ การพัฒนาครูช่างและช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เติมเต็มในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นความหวังของประเทศและส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยตรงของชาวบ้าน ดังนั้น แผนการศึกษาชาติที่ขับเคลื่อนลงลึกไปถึงแผนการศึกษาภาค 18 ภาค และแผนการศึกษา 77 จังหวัด จึงมุ่งเน้นเพิ่มสมรรถนะกำลังคนอนาคต 20 ปี ตามความจำเป็นตามความต้องการเชิงพื้นที่ รองรับการพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0

     3) ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชี้ทิศทางการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกตามโครงการอีอีซีซึ่งเป็นความหวังการส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างน้อย 2 ทศวรรษ โดยสิ่งที่ต้องเร่งรัด คือ การบูรณาการศักยภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศอย่างเต็มที่ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถเปลี่ยนประเทศไทย สอดคล้องกับระบบการเมืองของประเทศ ที่มีความขัดแย้งน้อยที่สุด สร้างคนรุ่นใหม่ สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างพลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อโลกจึงเกิดสันติภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่รส่งเสริมบุตรหลานเรียนอาชีวศึกษา จบการศึกษาแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดี มีงานทำมั่นคง เพราะตลาดแรงงานยังขาดผู้มีทักษะด้านอาชีวศึกษา เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต (New S - curve) เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ ประสบความสำเร็จด้วยการสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง

    4) ปัจจุบันสถานประกอบการต้องการกำลังคนที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักเรียนรู้โลกกว้างนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ สัมผัสการทำงานได้จริง เข้าใจศาสตร์องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในตนเองได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ แนวทางส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ระบุในแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นระดับแมคโคร ขณะที่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเป็นระดับไมโคร ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้ด้วยการชี้แนะของครูอาจารย์ ดังนั้น การสร้างต้องเริ่มเพาะต้นกล้ากำลังคนที่มีคุณภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้

ที่มา ; เดลินิวส์ พุธที่ 7 มิถุนายน 2560

ขยายประเด็นข่าว

สรุปสาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

1. วิสัยทัศน์

    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

2.วัตถุประสงค์   มี 4 ประการ คือ

   1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

    2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

    3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง

3. เป้าหมาย  มี 5 ประการ คือ

   1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)

   2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)

   3) คุณภาพการศึกษา (Quality)

   4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

   5) การตอบโจทย์บริบทที่มีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)

5.ยุทธศาสตร์ มี 6 ประการ คือ

   1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

   4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

   5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ข้อใดกล่าวถึงแผนการศึกษาแห่งชาติคลาดเคลื่อนไป

             ก. เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษา

             ข. มีห้วงระยะเวลา 20 ปี

             ค. มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

             ง. ความสำเร็จตามแผนเกิดจากความร่วมมือทุกฝ่าย

เฉลย ; ก. เป็นกฎหมายแม่บทจัดการศึกษา

เหตุผล ; แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาชาติ 20 ปี ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บท 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin