Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
10 มิ.ย. 60
"ศาสตร์พระราชา"เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 73)
 

 สรุปประเด็นข่าว

"ศาสตร์พระราชา"เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา

การประชุมร่วมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการ กับฝ่ายบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สาระคือ

-รมต.ศธ.เสนอหากคณะกรรมการอิสระฯ จะเสนอปรับเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาของประเทศ ต้องเป็นข้อเสนอที่สามารถปฏิบัติได้ ฝากความหวังกับกรรมการฯชุดนี้

-ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่าอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการศึกษา สิ่งที่เป็นความคาดความหวัง จะต้องทำให้เป็นรูปธรรม ทำให้ไปถึงจุดที่ใช้ประโยชน์และปฏิบัติจริงได้  ภายใต้ภารกิจของคณะกรรมการอิสระฯ  5 ด้าน คือ

        1) วางแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฐมวัย

        2) เสนอแนะกลไกระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู

        3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

        4) ศึกษาแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

        5) พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพครู  ซึ่งคณะกรรมการอิสระฯ จะพยายามทำให้ไปถึงจุดที่ใช้ประโยชน์และปฏิบัติจริงได้

-ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า

         1) ว่าเราก็มีศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ ซึ่งในศาสตร์พระราชามีคำตอบมากมาย และความเป็นไทยของเราจะทำให้เราก้าวหน้า ควรน้อมนำปฏิบัติ

         2) ปัญหาการศึกษาที่เป็นปัญหาหนักที่สุด เป็นเรื่องคุณภาพการศึกษา ถัดลงมาคือ ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสูดในการแก้ปัญหา

         3) เป้าหมายที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดไว้คือ ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ต้องดูว่ามีนวัตกรรมใดในการศึกษาที่จะคิดค้นได้

ที่มา ; คม ชัด ลึก  3 มิถุนายน 2560

ขยายประเด็นข่าว

รัฐบาลกับการการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

1.ความหมายศาสตร์พระราชา

    1) ศาสตร์พระราชาคือ องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ไห้ไว้ เช่น ระเบิดจากข้างใน  ปลูกป่าในใจคน พอเพียง ทำเป็นขั้นเป็นตอน เป็นต้น   

     2) ศาสตร์พระราชาถือว่าเป็น ตำราแห่งชีวิตเพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ทุกมิติ สามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 2. การนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติรัฐบาล

    ในส่วนของรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ำ และสัตว์ป่า โดยการน้อมนำ ศาสตร์พระราชาที่มีหลักการครอบคลุม จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานทีไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืนตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมานั้น มีผลการดำเนินงานที่เป็น รูปธรรมเช่น...

    1) ด้านป่าไม้ ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ตั้งเป้าหมายที่ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ใน 20 ปีข้างหน้า ด้วยมาตรการหลัก ได้แก่

         1.1) การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ป่าสมบูรณ์จำนวน 102 ล้านไร่ ไม่ให้การบุกรุกป่าเกิดขึ้นอีกต่อไป ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง

          1.2) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลเพื่อทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่า ปัจจุบันได้มีการยึดพื้นที่ป่าคืนแล้วราว 4.3 แสนไร่ นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับ ให้เกิดความพอเพียงในอนาคต

          1.3) การตั้งศูนย์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำในพื้นที่วิกฤติ 13 จังหวัด และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ซ้ำ

          1.4) การจัดตั้งพื้นที่ ป่าชุมชน” 4,000 แห่ง เพื่อให้ประชาชนช่วยดูแลรักษาป่า และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ร่วมกันปลูกป่า หรือทำให้ประชาชนได้ร่วมในการดูแลรักษาให้อยู่รอดได้ด้วย

          1.5) การส่งเสริมให้ปลูก ป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง ได้มีการลงทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วและลดปัญหาการประพฤติมิชอบ

          1.6) การแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ราว 6 ล้านไร่ ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า 20 ปีนะครับ ด้วยการกำหนดกลุ่มและวิธีดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจนควบคู่กันไป สำคัญที่สุดนะครับ ประชาชนต้องเป็นหลักในการดูแลรักษาป่า ปลูกป่าเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงนะครับ

    2) ด้านการจัดการที่ดิน สำหรับเกษตรกร และผู้ที่มีรายได้น้อยในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยได้จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในปี 2560 จำนวน 4 แสนกว่าไร่ ใน 52 จังหวัด ก็ขอให้รวมกลุ่มกันได้ด้วยนะครับ

     3) ด้านทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย

         3.1) พื้นที่ในเขตชลประทาน โดยการพัฒนาระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทาน 1.4 ล้านไร่ และเกษตรบาดาล กว่า 3 แสนไร่

         3.2) พื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยการขุดลอก คู คลอง หนอง บึง ตามธรรมชาติ กว่า 700 แห่ง, การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 1,700 บ่อ, การฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 100 แห่งและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลรักษาเอง เป็นต้นนะครับ เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องทำต่อไปนะครับ ไม่เพียงพอ

      4) การดูแลเรื่องสัตว์ป่า ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่างๆ ที่มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ จากหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จนมีผลตอบรับใน เชิงบวกได้แก่

        4.1) กรณีของ ม้าน้ำประเทศไทยได้รับการถอดรายชื่อออกจากกระบวนการทบทวนมาตรการการค้า

        4.2) กรณีของ ช้างประเทศไทยได้รับการเลื่อนสถานะที่ ดีขึ้นเกี่ยวกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย ของ CITES เป็นต้น

        ด้วยองค์ความรู้จาก ศาสตร์พระราชา สอนให้เรารู้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น นอกจากเราจะต้องรักษาสมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยจะต้องไม่มองข้าม มิติสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ ฐานรากเหมือน เสาเข็มถึงแม้ไม่มีใครมองเห็น อาจถูกลืม แต่เป็นโครงสร้าง พื้นฐานเริ่มแรกที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนซึ่งเป็น ฐานรากของประเทศนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงกำชับว่า บทเรียนบทแรกก็คือ ให้ชาวบ้านเป็นครูและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้น การระเบิดจากข้างในซึ่งไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ

ที่มา ; "ศาสตร์พระราชา" ตำราแห่งชีวิต

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; “ศาสตร์พระราชามีความหมายตรงกับข้อใด

             ก. แนวพระราชดำริ

             ข. พระราชดำรัส

             ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             ง. องค์ความรู้

เฉลย ; ง. องค์ความรู้

เหตุผล ; “ศาสตร์พระราชาคือ องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ไห้ไว้ เช่น ระเบิดจากข้างใน  ปลูกป่าในใจคน พอเพียง ทำเป็นขั้นเป็นตอน เป็นต้น   

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin