Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
22 มิ.ย. 60
การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 74)
 

 สรุปประเด็นข่าว

การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิรูปประเทศ(ข่าว) 

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ ศธ.นำเอาศาสตร์พระราชาที่สภาปฎิรูปประเทศ (สปท.) ได้จัดทำไว้ในรูปแบบเอกสารมาเผยแพร่ผลักดันต่อยอดเป็นกรอบองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เพราะศาสตร์พระราชานั้นสามารถนำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อนาคต  โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นหลักปรัชญาโลกในอนาคต  เพราะเป็นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  รวมถึงการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ 

- รมว.ศึกษาธิการ  จึงมอบหมายให้ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวสู่ผู้เรียน

ที่มา ; เดลินืวส์ พุธที่ 21 มิถุนายน 2560

ข่าวเกี่ยวกัน

การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข่าว)

-นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ความตอนหนึ่งว่าขอให้กระทรวงศึกษาธิการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" เข้าสู่การพัฒนา Thailand 4.0 และระบบการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อต้องการให้ความรู้ที่จะติดตัวเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปจนเติบโต และเพื่อให้ศาสตร์พระราชาเป็นแกนในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 318/2560

ข่าวเกี่ยวกัน

สปท.แถลงข่าวขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการปฏิรูปประเทศ(ข่าว)

-ประธานกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เปิดงานแถลงข่าว เรื่อง "การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศความตอนหนึ่งว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 4,685 โครงการ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริในโอกาสต่างๆ ให้กับประชาชนชาวไทยนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่งศาสตร์พระราชา ถือเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด

-คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้เสนอรายงานเรื่อง "การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" ให้รัฐบาลเพื่อเป็นข้อเสนอ แนวทางสำหรับสังคมไทยในทุกภาคส่วนที่จะน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การประกอบภารกิจ การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขในอนาคตของสังคมไทยสืบต่อไป

ที่มา ; ข่าวไอเอ็นเอ็น วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.256

ขยายประเด็นข่าว

ศาสตร์พระราชา จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ศาสตร์พระราชา หมายถึง บรรดาความรู้และภูมิปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่างๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลถึงมนุษย์ชาติทั้งปวงให้สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน

2. แนวทางเรียนรู้ศาสตร์พระราชาใน 5 มิติคือ  มิติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มิติ “ ภูมิสังคม” มิติ “ หลักการทรงงาน 23 ข้อ” มิติ “ การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้” และมิติ “หลัก 3 ป”

3. หัวใจของศาสตร์พระราชา  ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญของศาสตร์พระราชาประกอบด้วย  ศาสตร์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งการประพฤติ การครองตน และศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน

4. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการน้ำ ด้านสหกรณ์  ด้านการจัดการดิน  ด้านการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล สภาพพื้นที่และสถานการณ์

6. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา เป็นการศึกษาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ ในการใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยแบ่งเป็น ผลสัมฤทธิ์ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ที่มา ; คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ข้อใดตรงกับความหมายของศาสตร์พระราชมากที่สุด

             ก. ความรู้และภูมิปัญญา

             ข. มิติการพัฒนา

             ค. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             ง. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เฉลย ; ก. ความรู้และภูมิปัญญา

เหตุผล ; ศาสตร์พระราชา หมายถึง บรรดาความรู้และภูมิปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่างๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลถึงมนุษย์ชาติทั้งปวงให้สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin