Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
   00 3
เป้าหมายปฏิรูป กศ.มุ่งผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน(ตังข้อสอบจากข่าว 75)
 

 

 สรุปประเด็นข่าว

ชูเป้าหมาย ข้อสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21(ข่าว)
- การจัดลำดับความสำคัญ เป็นกุญแจที่จะไขสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาควรจับให้ถูกจุดคือ “มุ่งผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ”

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนต้องมีเป้าหมายที่จะต้องทำ ประการสำคัญ คือ

       1. การเรียนวิชาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ต้องเรียนให้ครบมี องค์ประกอบ (หัวใจสำคัญของการเรียนรู้) ได้แก่ มีความรู้ มีสมรรถนะ มีบุคลิก-คุณลักษณะ และเรียนรู้ตลอดชีวิต  

       2. ลักษณะนิสัย มีความมุมานะ ใฝ่รู้ อดทนรอเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ควบคุมตนเองได้ มีวินัย สำนึกรับผิดชอบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตยิ่งกว่าความรู้  

      3. สร้างความเชื่อมั่นในพรแสวง ชื่นชมในความมานะพยายามของเด็ก เยาวชน แต่ไม่ชมความเก่ง เพราะเป็นวิธีการทำลายความฉลาดของเด็ก เมื่อชมแล้วต้องชี้ให้เห็นถึงความมานะพยายามที่เด็กทำแล้วสำเร็จ

      4. พัฒนาตนเอง ด้าน ได้แก่ อารมณ์ สมรรถนะ มนุษยสัมพันธ์  อิสระ-เกื้อกูลกัน เป้าหมายชีวิต อัตลักษณ์ และมั่นคงคุณธรรม

      5. การเรียนรู้ ระดับ ได้แก่ รู้ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน-เปรียบเทียบ เปลี่ยนวิธีเรียนรู้ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์-ตัวตน เพราะกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้หยุดที่ รู้” เรื่องสุดท้าย

      6. เรียนแล้วรู้จริง การจัดการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการเรียนแบบผิวเผิน เด็กที่สมองดีเท่านั้นจะเรียนแล้วรู้จริง เด็กจะเรียนแล้วรู้จริงได้ ถ้าครูจัดการศึกษาเป็น

- การพัฒนาคน คน เพื่อสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป

ที่มา  มติชนออนไลน์ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ขยายประเด็นข่าว

เป้าหมายการศึกษาและเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามแผนการศึกษาชาติ

เป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย

       1) 3Rs ได้แก่ การอ่านออก  (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น(Arithmetics)   

       2) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะ การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion)

ข้อมูลอ้างอิง

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา

             ก. ผู้เรียนได้เข้าเรียน

             ข. ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา

             ค. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยระบบที่ดี

             ง. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ 3Rs8Cs

เฉลย ; ง. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ 3Rs8Cs

เหตุผล ; แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายการศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา (Out put) และด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษา (Outcome)

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin