Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
17 ก.ค. 60
นโยบายการตรวจราชการ ศธ.ปี 2561 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 76)
 

 สรุปประเด็นข่าว

ผลประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ข่าว)

1.เห็นชอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำนวน 13 ประเด็น คือ

          1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ

          2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ

3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ

7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนหรือโรงเรียน ICU

9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา

10) การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

11) การอ่านออกเขียนได้

12) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ

13) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา

          ทั้งนี้ เมื่อตรวจราชการแล้วจะต้องได้ข้อมูลที่สำคัญ 3 เรื่องที่จะต้องให้ข้อมูลกับผู้รับการตรวจ คือ ข้อมูลเพื่อการแก้ไข ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น และข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานต่อไป

2.เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการตรวจราชการ

-มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการมีการตรวจราชการ 2 แบบ คือ 

       1) การตรวจราชการแบบบูรณาการตามปีงบประมาณที่ดำเนินการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่น ๆ (รอบแรก ตุลาคม-มีนาคม และรอบที่สอง เมษายน-กันยายน) 

      2) การตรวจราชการตามปีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบแรก เมษายน-กันยายน และรอบที่สอง ตุลาคม-มีนาคม)

         ซึ่งจะมีการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การกำหนดประเด็นการตรวจราชการเป็นรายปีการศึกษา และการรายงานผลการตรวจราชการเป็นรายปีการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เพราะการรายงานช่วงสิ้นปีการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน หากพบประเด็นอะไรก็สามารถใช้เวลาและงบประมาณที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณในการแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่พบจากการตรวจราชการได้

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 371/2560

ข่าวเกี่ยวกัน

นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ข่าว)

-การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จำนวน 13 ประเด็น

-นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ให้เป็นไปตามปีการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน พร้อมทั้งจะใช้แอพพลิเคชั่นมาใช้ในการตรวจราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจราชการ โดยเห็นชอบให้ สป.ขอข้อมูลจากหน่วยงานในทุกสังกัดได้ แต่ข้อนั้นต้องสอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบาย และKPI

ที่มา ; สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 กรกฎาคม 2560

ขยายประเด็นข่าว

กฎหมายหลักที่กำหนดให้มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

        1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

        2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

        3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549

 สาระสำคัญ : มาตรา 20 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546    

             -ระดับกระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ)

            - ระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อปรับปรุงพัฒนา

             - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดาเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก(ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา)

2. ประเภทของการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ(มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายฯ)

      1.การตรวจราชการกรณีการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจติดตามฯ)  เช่น ในปีงบประมาณ 2561 มี 13 เรื่อง

      2.การตรวจราชการบูรณาการ (ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักยายกรัฒนตรี)

      3.การตรวจราชการกรณีพิเศษ  (การสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ และเรื่องต่างๆ ที่เป็นวาระแห่งชาติ) เช่น ยาเสพติด อุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาโดยตรง

ข้อมูลอ้างอิง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  อ่านเพิ่ม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 อ่านเพิ่ม

นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านเพิ่ม 2560 ตามแนบ

 

แต่งข้อสอบ

ถาม การตรวจติดตามประเมินผลระดับนโยบาย เป็นการตรวจราชการระดับใด

          ก. ระดับกระทรวง

          ข. ระดับส่วนราชการ

          ค. ระดับหน่วยงาน

          ง. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตอบ ;  ก. ระดับกระทรวง

เหตุผล มาตรา 20 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ว่าระดับกระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ)

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin