Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
   00 3
การติดตามการใช้เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี(ถามตอบจากข่าว 199)
 

สรุปประเด็นข่าว

ชงปรับค่าใช้จ่ายรายหัวช่วยเด็กยากจน (ข่าว)

- ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้แก่นักเรียน จำนวน 6.2 ล้านคน โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-ค่าใช้จ่ายภาครัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งได้กำหนดอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อคนต่อปี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่ใช้มานานถึง 10 ปีแล้ว ขณะที่รัฐมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ส่งผลให้เงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับและนโยบายไม่ไปพร้อมกัน

-จากข้อค้นพบสำคัญที่ได้จากการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในประเทศไทย พบว่า สพฐ.โอนเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ถึงโรงเรียนโดยตรง แต่พบปัญหาการได้รับล่าช้า เช่น งบฯจัดซื้อหนังสือล่าช้าเฉลี่ยหลังเปิดเรียน 24 วัน ขณะที่โรงเรียนในเขตเมืองจ่ายค่าหนังสือสูงกว่าโรงเรียนในชนบท โรงเรียนมีความล่าช้าในการแจกอุปกรณ์การเรียนประมาณ 37 วันในภาคเรียน2 และ 17 วันในภาคเรียนแรก ส่วนเงินอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียนกว่า ร้อยละ 95 แจกเป็นเงินสด และไม่เพียงพอสำหรับ 2 ชุด และงบฯด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นั้นโรงเรียนจัดได้ไม่ครบต้องขอเพิ่มจากผู้ปกครอง สถานศึกษามีงบฯจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ยังใช้ไม่หมด มากถึงร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับ อาจเนื่องจากระบบบัญชีโรงเรียนอ่อน หรือขาดประสบการณ์ในการจัดการทางการเงิน ขณะที่เขตพื้นที่ฯลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน 1 ครั้งต่อปี

-ผลการสำรวจมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน จัดสรรเงินให้ถึงตัวเด็กโดยตรง ปรับปรุงวิธีคัดกรองและช่วยเหลือเด็กยากจน ปรับปรุงระบบบัญชีโรงเรียน ยกระดับบทบาทและความรับผิดชอบการกำกับดูแลของเขตพื้นที่ฯ และควรให้ข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี ให้แก่ครอบครัวนักเรียนมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความรับผิดชอบของโรงเรียน โดยเปิดเผยข้อมูลงบฯและผลการเรียนของเด็กต่อชุมชนและผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนผู้บริหาร และครูแสดงความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานมากขึ้น               

ที่มา ; เดลินิวส์ พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

ขยายประเด็นข่าว

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอะไรบ้างและจำนวนเท่าใด

1. ค่าจัดการเรียนการสอน ; งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ

      เกณฑ์จัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ก็มีเกณฑ์การจัดสรรอีกแบบหนึ่ง)  มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

         1.1) เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก            เงินอุดหนุนให้โรงเรียน ขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา           

            1.2) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

          1.3) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน

          1.4) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ

2.ค่าหนังสือเรียน ; หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาจัดซื้อด้วยงบประมาณตามนโยบายโครงการฯ ได้แก่

      ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา  ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้อง ตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

      ๒. ระดับประถมศึกษา (ป.๑ป.๖) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียน เฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

      ๓. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน ; อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ า ดินน้ ามัน ไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้านICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ; เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปี

กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่แตกต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่กำหนดวงเงิน ดังกล่าวอาจซื้อได้ เพียง ๑ ชุด

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ;  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมวิชาการ

๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

๓. กิจกรรมทัศนศึกษา

๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ที่มา ; แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สพฐ.

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  : ค่าจัดการเรียนการสอนที่ให้เพิ่มสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก คือ

    คำตอบ  : เงินอุดหนุนรายหัว

2. คำถาม   : ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่จ่ายให้นักเรียนหรือผู้ปกครองคือ

 

    คำตอบ  : ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin