Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
21 ก.ค. 60
ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนรองรับ EEC (ถามตอบจากข่าว 200)
 

 สรุปประเด็นข่าว

ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน EEC (ข่าว)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนฯ กับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)  และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

1.สาระสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) 

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) หรือ Eastern Economic Corridor: EEC 

2. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการใน EEC 

4. เพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้รองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย 4.0 จึงมีแนวดำเนินการด้วย 6 ยุทธซสวจร์  ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

2. ยุทธศาสตร์ที่ ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา

5. ยุทธศาสตร์ที่ การสอน การแนะนำทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์ที่ การขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจ ประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แนวทางดำเนินการ

 1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

    คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของอาเซียน และส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นกรอบแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ดำเนินการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะผลิตคนที่สอดคล้องกับแผนงานพัฒนา EEC (แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ )

  2.หน่าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

     1) ดำเนินการวางแผนพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ EEC

     2) เพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ

  3.แนวทางการพัฒนากำลังคนและเป้าหมาย

       จะแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น 3-6 เดือน และระยะปานกลาง 1-2 ปี เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Super Cluster/Cluster New Engine of Growth เน้นหลักสูตรเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน นำนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพิ่มหลักสูตรทักษะเฉพาะทาง ต่อยอดทักษะกำลังคนในสถานประกอบการให้มีทักษะอาชีพสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสูงมากในอนาคต จึงต้องร่วมกับสถาบันการศึกษาผลิตกลุ่มแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาในช่วง 5 ปีข้างหน้าประมาณ 194,675 คน)

       กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระดับภาค 1 ศูนย์ และระดับจังหวัด 3 ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกด้านกำลังคน รองรับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือในภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ EEC

        การใช้งบประมาณจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดย 1)ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร EEC เพื่อสนับสนุน New Engine of Growth 2) พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา และ Digital College  3) จ้างครูเพิ่ม 60 คน และ4) จัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง Industrial 4.0 และพัฒนา Central Lab

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 376/2560

ขยายประเด็นข่าว

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   (Eastern Economic Corridor : EEC)

1. ความเป็นมาและกรอบแนวคิด  EEC

   - มติ ครม. วันที่ 22 กันยายน 2558  เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  โดย Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสงูและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

   - มติ ครม. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกจิ (New Engine of Growth) แบ่งเป็น 

           1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมทมี่ีศักยภาพ (First S-curve)

           2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve

   - มติ ครม. วันที่ 28 มิถุนายน 2559   เห็นชอบหลักการโครงการพฒันาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

    ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม สูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 30 ของประเทศ) มีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง/มาบตาพุด เขตอุตสาหกรรม ถนนสายสำคัญ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย EEC

   1.วัตถุประสงค์

      1) ยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย

      2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ

      3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง

      4) อ านวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

      5) สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและท่องเที่ยว

   2. เป้าหมายพื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

   3. เป้าหมายอุตสาหกรรม

       1) Supercluster คือ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเลคทรอนิกส์ ปิโตเคมีและเคมีภัณฑ์

       2) First S-curve  คือ อุตสาหกรรมเดิมทมี่ีศักยภาพ 5 รายการ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (NEXT-GENERATION AUTOMOTIVE) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (SMART ELECTRONICS อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (AFFLUENT, MEDICAL & WELLNESS TOURISM) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (AGRICULTURE & BIOTECHNOLOGY) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (FOOD FOR THE FUTURE)

       3) New S-curve  คือ อุตสาหกรรมอนาคต  5 รายการ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรม (ROBOTICS) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ AVIATION) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ เคมีชีวภาพ (BIOFUELS & BIOCHEMICALS) อุตสาหกรรมดิจิทัล(DIGITAL)

   4.แนวทางและแผนการพัฒนา EEC

       พัฒนาในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศรัฐบาล ดังนี้

1) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและ สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่และเร่งรัดการ แก้ปัญหามลพิษและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้เกิดผลในทาง ปฏิบัติ

2) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการขนส่ง เชื่อมโยงพื้นที่และ สร้างฐานทางเศรษฐกจิที่ มีศักยภาพและ ประสิทธิภาพรองรับกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับ ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น

3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน สร้างสมดุล และกระจาย ผลประโยชน์สู่ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เป็น เมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวันออก

4) ให้สิทธิประโยชน์ เพื่อ ดึงดูดอุตสาหกรรม เป้าหมาย ให้เป็นกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต

ที่มาข้อมูล ; สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต

ตั้งข้อสอบ

1.  คำถาม  :  Eastern Economic Corridor หรือ  EEC คือ

    คำตอบ  : โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

2. คำถาม   : EEC  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใด

    คำตอบ  : ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin