Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
29 ก.ค. 60
สาขาวิชาและเนื้อหาสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ปี 2560
 

 ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 แล้วในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (กำหนดการรับสมัคร 10 ส.ค.-1ก.ย.60 ทางออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8 ก.ย. และสอบภายในเดือน ก.ย. 2560 ) โดยมีตำแหน่งที่จะสอบแข่งขัน ดังภาพ

และนอกจากนั้นยังมีตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กด้วย โดยมีกลุ่มวิชาเอกที่ใช้สอบครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 กลุ่ม/ตำแหน่ง ดังนี้

1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล

2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร

4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย

5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม

8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี

10.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา

11.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์

12.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

13.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา

14.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

15.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ

16.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฎศิลป์

17.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี

18.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย

19.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล

20.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

21.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย

22.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา

23.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน

24.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

25.ครูผู้ดูแลเด็ก

โดยขอบเขตเนื้อหาการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
ก. ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังนี้

    1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

          1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  

1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

1.8 การพัฒนาผู้เรียน  

1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

1.10 การวิจัยทางการศึกษา  

1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งครูผู้ช่วย

  2. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ

  3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

          3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

     (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

     (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

               (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน  

3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู  

3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปได้ดังภาพ

ข. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังนี้

    1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

          1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)ระยะยาว  

1.4 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ2555-2559  

1.5 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  

1.6 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งครูผู้ดูและเด็ก

   2. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก

   3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้  

          3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

               (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

               (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

               (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน  

3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู  

3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 สรุปได้ดังภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม มีรายละเอียดไฟล์แนบ

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

2. บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต

ที่มา ; ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin