Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
   00 3
พรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปประเทศประกาศใช้แล้ว(ตั้งข้อสอบจากข่าว 82)
 

 

สรุปประเด็นข่าว

พรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปประเทศใช้แล้ว(ข่าว)

พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐  มีผลตั้งแต่วันถัดไป ( ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ

   การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

     (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ

     (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา

     (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๕)

2. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศ

    เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตาม (มาตรา ๖) และผลอันพึงประสงค์ ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๘ )

3. การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

    3.1) รูปแบบแผนปฏิรูปประเทศ การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทําเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๘)

   3.2) องค์ประกอบแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

         (๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ ดําเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ

         (๒) กําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลําดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ และตัวชี้วัดผลการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน

          (๓) การกําหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินการตาม

          (๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน

         (๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี

         (๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศ (มาตรา ๗)

      3.3) ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

          (๑) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

          (๒) ให้ที่ประชุมร่วม(คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งฯ แล้วเสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวัน และ

          (๓) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเริ่มดําเนินการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๑๑ กล่าวคือ

                 ๑) ให้จัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ภายในเก้าสิบวัน

                 ๒) แล้วเสนอที่ประชุมร่วม(คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน) พิจารณา ให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน

                 ๓) เมื่อที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว ให้เสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งต้อง พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

                ๔) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน ) เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป  (มาตรา ๑๑)

3. ขอบเขตการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

    ให้จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้

       (๑) ด้านการเมือง

       (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

       (๓) ด้านกฎหมาย

       (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม

       (๕) ด้านการศึกษา

       (๖) ด้านเศรษฐกิจ

       (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       (๘) ด้านสาธารณสุข

       (๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

      (๑๐) ด้านสังคม

       (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา ๘)

4. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

      ๑)คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แต่ละด้านประกอบด้วยคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยแต่ละคณะ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการปฏิรูปคนหนึ่ง และกรรมการปฏิรูปจํานวนไม่เกินสิบสามคน (ยกเว้นการปฏิรูปยุติธรรมและการศึกษาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านที่จะดําเนินการปฏิรูป โดยคํานึงถึงความหลากหลายของผู้มีประสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปและเลขานุการคนหนึ่ง (มาตรา ๑๔)

     ๒) กรรมการปฏิรูปมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปี (มาตรา ๑๕)

   ๓) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะและคณะประชุมร่วมมีหน้าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้

           ๓.๑) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

           ๓.๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

           ๓.๓) กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา แผนการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

            ๓.๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

            ๓.๕) กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใช้ในการประเมินผล

            ๓.๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย

   5.  ผู้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศ  ดำเนินการดังนี้

        ๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพื่อทําหน้าที่จัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ในกรณีที่มีการแยกด้านใดออกเป็นเรื่อง ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศสําหรับเรื่องนั้นเป็นคณะแยกจากกัน

       ๒) ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตามมาตรา ๒๕๘ ง. ของรัฐธรรมนูญ และด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ ตามลำดับเป็นผู้ดําเนินการ (ในกรณีการศึกษาคือคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ที่ ครม.แต่งตั้ง 25 คน)

       ๓) การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการศึกษา ให้คณะกรรมการฯดําเนินการโดยอิสระตามแนวทางที่เห็นสมควร และให้ส่ง ข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความสอดคล้อง และบูรณาการ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย และเมื่อ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน (มาตรา ๑๒)

    รายละเอียดคลิกอ่านที่มา

ที่มา ; พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ข้อใดกล่าวไว้คลาดเคลื่อนในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

             ก. จัดทำตามวิธีการขั้นตอนของกฎหมาย

             ข. จัดทำโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

             ค. จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

             ง. รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เฉลย ; ง. รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

เหตุผล ; ตามมาตรา ๖ วรรคสองของพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  กำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin