Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
12 ส.ค. 60
จนท.รัฐทุกระดับแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน (ตั้งข้อสอบจากข่าว 86)
 

 สรุปปรพเด็นข่าว

'ประยุทธ์'เล็งให้จนท.รัฐทุกระดับ แสดงบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน(ข่าว)

-การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธาน มีสาระคือ อนุกรรมการด้านการป้องกันฯ มีการเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยข้าราชการที่เริ่มรับราชการต้องชี้แจงก่อนเข้ามามีทรัพย์สินอะไรบ้าง พอทำงานไปสักระยะก็จะต้องชี้แจงอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและปิดโอกาสให้ได้ยั้งคิด โดยใช้ระบบดิจิทัล โดยจัดเก็บไว้กับส่วนราชการที่สังกัด ซึ่ง กพ.ได้มีการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยข้องอยู่แล้ว

-นายกรัฐมนตรีขอให้นำเรื่องนี้ไปศึกษาให้ถ่องแท้ ว่ามีประเทศใดบ้างที่ทำลักษณะนี้ และมีผลกระทบอื่นๆ ตามมาหรือไม่ และถ้าจะทำให้กำหนดกรอบให้รัดกุม ทำทุกกลุ่มเป้าหมาย กำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อย่าให้มีผลกระทบตามมา

ที่มา ; กรุงเทพธุรกิจ 11 สิงหาคม 2560

ขยายประเด็นข่าว

บุคคล เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน(กฎหมาย)

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้บุคคลที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้

๑. ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีดังนี้ 
     ๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการการเมือง และกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

(๗) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 
          (๘) นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
          (๙) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

นายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลตำบล และเทศบาลเมืองที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท 
นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาของเมืองพัทยาที่มีรายได้ทุกประเภทรวมกันในปี งบประมาณที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
     ๑.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

(๑) ประธานศาลฎีกา 
(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๔) อัยการสูงสุด 
(๕) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๘) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๙) รองประธานศาลฎีกา 
(๑๐) รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
(๑๑) หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร 
(๑๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
(๑๓) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
(๑๔) รองอัยการสูงสุด 
(๑๕) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๔) หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ทบวง หรือกระทรวงสำหรับข้าราชการ พลเรือน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำหรับข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ 
           (๑๖) เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๐ ได้แก่ 
          - ปลัดกระทรวงกลาโหม 
          - ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
          - ประธานกรรมการและกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
          - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
          - เลขาธิการวุฒิสภา 
          - 
ตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 
    (๑๗) เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ (ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศกำหนด)
คลิกดูรายชื่อ

ที่มา ; สำนักงาน ปปช.

ข่าวเกี่ยวกัน

ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่ง จนท.รัฐเพิ่มเติม ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน(ข่าว)

-คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ โดยมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน 69 ตำแหน่ง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2560) ได้แก่

            1. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี

            2. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี 

            3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

            4. เทศบาลนคร ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

            5. เทศบาลเมือง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

            6. เทศบาลตำบล ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)ผู้อำนวยการสำนักช่าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

            7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย จเรตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุงผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายในผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุงรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 9, รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจรองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ)นายแพทย์ใหญ่รองจเรตำรวจ (สบ 7), ผู้บังคับการกองพลาธิการผู้บังคับการกองโยธาธิการผู้บังคับการกองสรรพาวุธผู้บังคับการกองทะเบียนพลผู้บังคับการกองสวัสดิการผู้บังคับการกองคดีอาญาผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 - 4, ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติดผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 - 4, ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 - 4, ผู้บังคับการตำรวจสื่อสาร คลิกดูรายชื่อ

ที่มา ; https://www.isranews.org/,สำนักข่าวทีนิวส์

ตั้งข้อสอบ

คำถาม โทษทางอาญาที่เจ้าหน้าที่รัฐที่กำหนดให้ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ปปช.แต่ไม่ยื่น คือ

             ก. จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

             ข. จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

             ค. จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

             ง. จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

เฉลย ; ค. จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

เหตุผล ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๙ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คลิก

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin