Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
14 ส.ค. 60
ชงปี 62 สอบตั๋วครูวัด11 มาตรฐานความรู้
 

 - เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เผยการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เรียนครู โดยได้ข้อสรุปว่า

    1.ควรมีแบบทดสอบผู้เรียนครูใน 3 แบบคือ

      1) แบบที่ 1. แบบทดสอบวัดความรู้  โดยจะทดสอบวัดความรู้ใน 11 มาตรฐานความรู้ตามที่คุรุสภากำหนด ได้แก่

          1. ความเป็นครู

          2. ภาษาและวัฒนธรรม

          3. การประกันคุณภาพการศึกษา

          4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

          5. หลักสูตร

          6.ปรัชญาการศึกษา

          7.จิตวิทยาสำหรับครู

          8.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

           9.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          10.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

          11.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

      2) แบบที่ 2.แบบทดสอบวัดคุณลักษณะที่อิงสมรรถนะ โดยประเมินวิธีการปฏิบัติของผู้เรียน

      3) แบบที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะ  โดยประเมินการเรียนการสอนของผู้เรียน

 

      2.การจัดทดสอบจะจัดปีละ2 ครั้งในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และ สิงหาคม แต่ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนในวิชาเอกเกิน 2.00 ด้วยจึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตฯ

      3. จะเริ่มทดสอบครั้งแรกในปี 2562 แต่จะให้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบที่ 1 คือทดสอบวัดความรู้เท่านั้น เนื่องจากการทดสอบแบบที่ 2และ 3 มีความคาบเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา หากจะมีการทดสอบจริงอาจจำเป็นต้องให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ และจึงนำผลมาประกอบกับการทดสอบแบบที่ 1 ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเตรียมการ

         4. คาดว่าจะสามารถทดสอบได้ครบทั้ง 3 แบบในปี 2565

- จะมีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในวันที่  24 ส.ค.2560 นี้

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin