Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
6 ก.ย. 60
ปฏิรูปการศึกษาด้วยโรงเรียนนิติบุคคล (ตั้งข้อสอบจากข่าว 94)
 

สรุปประเด็นข่าว

ปฏิรูปศึกษาโรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคล(ข่าว)

- ที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เห็นชอบในหลักการ การให้โรงเรียนมีเสรีภาพในการบริหารจัดการในรูปของโรงเรียนนิติบุคคล  ซึ่งจะมีความอิสระใน 4 ด้าน  ได้แก่ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน  และการบริหารวิชาการ  จะต้องมาพิจารณาหารูปแบบของโรงเรียนนิติบุคคลที่เหมาะสมต่อไป ความเป็นนิติบุคคลต้องมีความหลากหลาย คือ โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ และโรงเรียนที่มีปัญหาแต่จะใช้ความเป็นอิสระเข้าไปแก้ปัญหา

- การเป็นโรงเรียนนิติบุคคล ยังต้องมีเรื่องการกำกับดู การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ไม่ใช่ให้หลุดออกจากระบบไปเลย  และไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนจากโรงเรียนรัฐ ไปเป็นเอกชน  ไม่ใช่เรื่องการปลดคน หรือปรับบุคลากรของรัฐออกจากระบบราชการ   โดยทุกเรื่องยังคงต้องมีเกณฑ์กลาง  เช่น หลักสูตรแกนกลาง ยังคงต้องมี แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นแค่เกณฑ์ต่ำ ไม่ใช่เกณฑ์ที่บังคับให้ทุกโรงเรียนต้องทำ เพราะหากโรงเรียนสามารถทำได้สูงกว่างเกณฑ์ ก็ต้องปล่อยให้ทำได้

- จะมีการยกร่าง พ.ร.บ.ที่ว่าด้วยความเป็นอิสระของสถานศึกษา เพื่อผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้  และเท่าที่ดูคาดว่า เบื้องต้นจะมีโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นนิติบุคคลประมาณ 3,000-4,000 แห่ง ขณะเดียวกันจะมีโรงเรียนที่มีปัญหาและจะใช้ความอิสระมาแก้ไขอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 ส่วนนี้แล้วน่าจะไม่ถึง 10,000 แห่ง แต่ที่สุดแล้ว ไม่ใช่ว่า โรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศจะเป็นนิติบุคคลทั้งหมด เพราะยังคงต้องมีส่วนหนึ่งที่รัฐยังคงต้องดูแลสนับสนุนอยู่ 

--  การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่  โดยปัญหาใหญ่ที่จะต้องเข้าไปแก้ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ และประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งต่อไปต้องกระจายอำนาจไปให้ถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ที่มา; เดลินิวส์ออนไลน์ อังคารที่ 5 กันยายน 2560  สยามรัฐออนไลน์ 5 กันยายน 2560

 

ขยายประเด็นข่าว

ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาในปัจจุบัน

1. กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

   ในมาตรา 35 และ 39  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมระบุว่า

    มาตรา ๓๕ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ () เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง

    มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ () มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)    บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ

(๒)  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

(๓)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ

  () จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

(๔)  อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

(๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย

2. การบริหารงานสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล คลิกอ่านโรงเรียนนิติบุคคล

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

4. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549

ตั้งข้อสอบ

คำถาม โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหมายถึงกฎหมายใด

             ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

             ข. กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

             ค. กฎหมายบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

             ง. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

คำตอบ ;  ค. กฎหมายบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เหตุผล  ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมระบุว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะที่เป็นโรงเรียน ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin