Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
29 ก.ย. 60
บิ๊กดาต้ากับการปฎิรูประบบการศึกษา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 102)
 

สรุปประเด็นข่าว

ศธ.ใช้บิ๊กดาต้าปฎิรูประบบการศึกษา(ข่าว)

- จากข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปฎิรูปดิจิตอลเทคโนโลยี โดยเฉพาะการทำระบบฐานข้อมูลแบบบิ๊กดาต้าเซ็นเตอร์ของรัฐบาล  ซึ่งเป็นระบบข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา

- จากข้อสั่งการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจะปฎิรูปให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะนำระบบฐานข้อมูลแบบบิ๊กดาต้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา ซึ่งมอบให้ สกศ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการนโยบายเรื่องนี้ 

- ประเด็นสำคัญของการศึกษา ที่จะนำมาจัดทำระบบข้อมูลบิ๊กดาต้าที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทีจะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณหรือการคิดเงินอุดหนุนรายหัวเด็ก และการทำฐานข้อมูลครู  ระบบฐานข้อมูลบิ๊กดาต้านี้ จะช่วยให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้มากขึ้น

ที่มา; เดลินิวส์ อังคารที่ 27 กันยายน 2560

ข่าวเกี่ยวกัน

Digital Country(ข่าว)

- การดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Digital Country ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ

          1. ต้องมี Data Center หรือศูนย์กลางของข้อมูลที่รวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถนำใช้ได้

          2. การจัดทำ Big Data หรือ การใช้งานฐานข้อมูลจำนวนมาก

          3. Cloud Computing โดยขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

 - กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีหน่วยงานกลางจัดทำ Big Data เพื่อให้หน่วยงานองค์กรหลักและองค์กรในกำกับสามารถใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายได้

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 508/2560

ขยายประเด็นข่าว

Big Data นิยาม ความสำคัญและประโยชน์ทางการศึกษา

1. Big Data คืออะไร

      Big Data เป็นอภิมหาข้Œอมูลขนาดใหญ‹ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่ง(Big Data is all around) เป็šนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ที่เป็นไปอย‹างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรมีการเก็บข้Œอมูลอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยประชากรทุกคนถือเป็šนผู้สร้Œางข้Œอมูล (Data Generator) ได้ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนสามารถสร้Œางข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกได้Œเสมอ เพียงแต่‹ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่ 

     Data ที่ถือเป็น Big Data ต้องประกอบไปด้วยลักษณะที่สามารถสังเกตได้ คือ ปริมาณ (Volume) คือเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมาก ความเร็ว (Velocity) คือเป็นข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหวไปทั่วโลกตลอดเวลา  ความหลากหลาย (Variety) คือเป็นข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคม ข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ และข้อมูลจากการบันทึกเสียง  เป็นต้นคุณสมบัติของ Big Data ข้างต้นอาจจำง่ายๆว่า 3V (Volume, Velocity, Variety)   

     ข้อมูลที่ทำให้เกิด Big Data ได้แก่  ปูมบันทึกการใช้งานเว็บ (Web log) ข้อมูลจาก RFID เครือข่ายเซ็นเซอร์, เครือข่ายสังคมข้อมูลสังคม (social data),เอกสารและข้อความบนอินเทอร์เน็ต, การทำดัชนีค้นหาอินเทอร์เน็ต, บันทึกการรับโทรศัพท์, ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์สภาพอากาศจีโนมิคส์, การวิจัยทางชีวธรณีเคมี ชีววิทยา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน  การสอดส่องทางการทหารเวชระเบียนคลังภาพถ่ายคลังภาพเคลื่อนไหวและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

      Big Data เมื่อผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหลากหลายวิธีการ (Big Data Analysis ) จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในการสำหรับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง หรือประโยชน์อื่นใดของบุคคล องค์กร ขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน

2. การประยุกต์ใช้งาน Big Data ในภาครัฐ

   การใช้ประยุกต์ใช้งาน Big Data ในภาครัฐสามารถนำมาใช้งานได้ในหลายๆ หน่วยงานเช่น ด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความมั่นคง ด้านการเงิน ด้านการบริการประชาชน ด้านเกษตรกรรม ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา หรือด้านคมนาคม อาทิเช่น การใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์อากาศ การใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดปัญหาและป้องกันการเกิดอาชญากรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น แนวโน้มของผู้ป่วย การรักษาพยาบาล หรือการเกิดโรคระบาด การวิเคราะห์ข้อมูลด้านน้ำ แหล่งน้ำ ปริมาณฝน และการใช้น้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ค่าการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการทหารและความมั่นคงต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีของประชาชนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ

3.การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ในการศึกษา

   วงการการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นวงการที่ Big Data ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมากความเปลี่ยนแปลงของในวงการการศึกษาที่มีผลมาจาก Big Data เราสามารถแยกออกมาให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนได้ ดังนี้

    1) ช่วยพัฒนาผลการศึกษาและพัฒนาการของผู้เรียน จุดมุ่งหมายที่สำคัญและจุดประสงค์หลักในการนำเอา Big Data เข้ามาใช้ในวางการการศึกษา คือ เพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียน พัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน โดยการนำเอาข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตัวผู้เรียนแบบเรียลไทม์และแบบนำประวัติข้อมูลที่ผ่านมามาวิเคราะห์ ซึ่งจะได้ลักษณะจำเพาะรายบุคคลของนักเรียนมา ที่สามารถนำไปใช้เพื่อค้นหาแนวหรือวิธีการสอนที่ได้ผลที่สุดมาใช้

ข้อมูลนักเรียนที่จะนำมาวิเคราะห์นั้นก็มีตั้งแต่ พฤติกรรมขณะเรียน เช่น ค้นหาข้อมูลทำงานจากที่ไหน และเปอร์เซ็นความสำเร็จในการทำงานส่ง เป็นต้น และพฤติกรรมขณะสอบ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ (e-exam) การข้ามข้อสอบ และความสัมพันธ์ของคำตอบในข้อสอบแต่ละข้อ เป็นต้น นอกจากนี้ Big Data ยังสามารถช่วยในการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการทำรายงานหรือแบ่งกลุ่มเรียนได้อีกด้วย โดยจะแบ่งตามลักษณะของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมและรูปแบบการเรียนที่ใกล้เคียงกันหรือมีความชอบคล้ายคลึงกันมาอยู่กลุ่มเดียว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด เป็นต้น

     2) ช่วยในการสร้าง/จัดโปรแกรมการเรียน-การสอนที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลสามารถช่วยในการจัดหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยเฉพาะแผนการเรียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ที่ข้อมูลสามารถช่วยนักศึกษาในการจัดวิชาที่เหมาะสมและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะมีโอกาสในการสร้างแผนการเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะของตัวเองและเข้ากับตัวเองมากที่สุด ได้เรียนในวิชาที่เป็นความถนัดและได้ทำงานในส่วนที่สนใจ อีกทั้งยังมีระบบติดตามการเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนและวางแผนการเรียนในอนาคตได้อีกด้วย

    3) พัฒนาและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบเรียลไทม์ เมื่อผู้เรียนลงเรียนในแผนการเรียนและรายวิชาที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองแล้ว Big Data จะมีบทบาทในการตามเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อดูพัฒนาการในการเรียนและนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถช่วยเหลือได้อย่างเจาะจงและถูกจุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะนำไปสู่การทำความเข้าใจในบทเรียนที่รวดเร็วขึ้นและผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งตัวระบบยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้ติดตามผู้เรียนทุกคนแบบเรียลไทม์อีกด้วย เมื่อได้รับข้อมูลของผู้เรียนแบบเรียลไทม์และ นั้นหมายถึงเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาแบบเรียนและคอร์สเรียนได้ และระบบวิเคราะห์ยังสามารถช่วยบอกได้อีกว่าจุดไหนหรือหัวข้อไหนที่ยากต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน โดยวิเคราะห์จากความถี่ในการอ่านหนังสือแต่ละบท ระยะเวลาที่ใช้งาน และจำนวนคำถามที่เกี่ยวกับบทเรียนนั้น เป็นต้น นอกจากนี้ Big Data ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้เรียนแต่ละคนว่าเรียนเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละระดับ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันออกไป และวิธีการเรียนที่แตกต่างกันนั้นเองที่มีผลต่อผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ

   4) ลดการถอน/เพิ่มผลลัพธ์  จากการวิเคราะห์ในด้านต่างๆข้างต้นจะช่วยให้ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นและในบางครั้งก็ยังช่วยลดอัตราการถอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย การถอนรายวิชานั้นถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อการประเมินการศึกษา ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้รับการติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิดและได้รับคำแนะนำที่ถูกจุดก็จะสามารถช่วยลดอัตราการถอนรายวิชาตรงนี้ได้ การใช้การวิเคราะห์เข้ามาช่วยจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกของผลการเรียนของผู้เรียนในอนาคตได้ โดยการทำนายล่วงหน้านี้จะสามารถช่วยให้ทางสถาบันปรับเปลี่ยนโปรแกรมการสอนได้ทันหากผลการคาดการณ์ออกมาในแง่ลบ เป็นการช่วยให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย      

     5) พัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคตอันใกล้ Big Data จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในวงการการศึกษา ทั้งมหาวิยาลัยและวิทยาลัยหลายๆแห่งจะเริ่มมีการนำเอา Big Data เข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้พัฒนาผลการการศึกษาของผู้เรียน โดยคนเรียนเก่งก็ได้จะรับการสนับสนุนทักษะที่ชำนาญให้ยิ่งเกิดความเชี่ยวชาญ ในขณะที่คนที่มีผลการเรียนด้อยก็จะได้รับการขัดเกลาที่ถูกจุด

ที่มา ;  datafloq.com, thebluediamondgallery.com, thewindowsclub.com, s-media-cache-ak0.pinimg.com, tarrysingh.com, xoriant.com, media.licdn.com, ธนชาติ นุ่มนนท์

ตั้งข้อสอบ

ถาม ข้อใดคือโอกาสจากการใช้ Big Data ของภาครัฐ

          ก. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

          ข. ระเบียบกฎหมายที่รองรับ

          ค. วัฒนธรรมใช้ข้อมูลร่วม

          ง.  บุคลากรมีทักษะเทคโนโลยี

ตอบ ;  ก. คุณภาพชีวิตประชาชน

เหตุผล คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นจะเป็นโอกาสหรือข้อดีของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในภาครัฐ ส่วนข้ออื่นๆ ยังเป็นปัญหาหรือข้อจำกัด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในภาครัฐ