Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
2 ต.ค. 60
11 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 103)
 

สรุปประเด็นข่าว

เปิด11รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2560(ข่าว)

- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษาผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการคัดเลือกสุดยอดครู ประเทศละ 1 คน เป็นเวลา 2 ปีครั้ง เพิ่อรับรางวัล

- สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา มีดังนี้

1. มาดามลิม ซง โงว เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ครูสอนวิชาเคมี ระดับ A-level ที่วิทยาลัยดูไลเพนกิรัน มูด้า อัล-มูตาดี บิลลา (DuliPengiran Muda Al-Muhtadee Billah College) เป็นครูผู้ดึงศักยภาพลูกศิษย์ทำให้ทุกคนมีตัวตนในชั้นเรียนและเปิดใจที่จะเรียนรู้จนมีคะแนนในระดับที่สูง และยังเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ครูในระดับประเทศ มีประสบการณ์การทำงาน 27 ปี ได้รับรางวัลเกียรติยศ Excellent Award ในปี 2555 จากสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม

2.  นางดี โส พอน ราชอาณาจักรกัมพูชา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมคุมร็อกร่อง(Kumroukrong) ครูผู้สร้างบรรยากาศการสอนให้เป็น ห้องเรียนแห่งความสุขทำให้นักเรียนกล้าตอบคำถามภาษาอังกฤษ โดยดึงครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยสร้างอนาคตของลูกศิษย์และประเทศ  ผลสำเร็จจากเป็นครูมา 20 ปี จึงได้รับรางวัลสมเด็จเดโช ในปี 2560 

3.  นายเอนชอน ระมัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี(Mekarwangi Public Elementary School) นับเป็นครูนักพัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย ในฐานะผู้ฝึกอบรมโรงเรียนระดับมาตรฐานของประเทศ เป็นผู้เขียนตำราเรียนระดับประถมศึกษา จนเป็นแรงบันดาลใจแก่ครูในชวาตะวันตก และได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับชาติ

4.  นางคูนวิไล เคนกิติสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง (Thongkang school) กรุงเวียงจันทร์ นักบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยม บริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการหลอมรวมการมีส่วนร่วมของครูและชุมชน ส่งผลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ

5. มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง ประเทศมาเลเซีย ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมอิมเทียส ยายาซัน ทีแรงกานู (ImtiazYayasanTerengganu High School) นับเป็นครูผู้สร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ด้วยการดึงความรู้ในห้องเรียนสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน จนผลงานของลูกศิษย์ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

6. นายทัน ทุม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยมโรงเรียน เมืองยัวดายี แคว้นซาเกรง ได้รับรางวัลการสอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะชีวิตและคุณธรรม

7.  ดร. เฮซุส อินสิลาดา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา โรงเรียนมัธยมแห่งชาติอัลคาเด กูสทีโล(Alcarde Gustilo Memorial National High School) ผู้สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมบนวิถีทางวัฒนธรรม และนักประพันธ์ภาษาถิ่น เพื่อปลุกความภูมิใจในความเป็นคนฟิลิปปินส์ท้องถิ่น

8.  มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิปซิงห์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้อง สู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกความเป็นครูผู้อุทิศตน สนใจความต้องการของเด็กทั้งการเรียนและพฤติกรรม จึงเข้าถึงจิตใจเด็ก ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน และได้รับยกย่องในรางวัล Excellent Service Award ปี 2557

9. นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ (S.Jose Basic Education Central School) ซึ่งมีโรงเรียนสาขาอีก 7 แห่งนับเป็นครูนักบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ โดยการเชื่อมประสานการสนับสนุนจากภายนอก ทำให้ความห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียน

10.  นางฟาน ถิหนือ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศโรงเรียนมัธยมชั้นนำเลอกวิดง (Le Quy Don Gifted School) เมืองดานัง นับเป็นครูภาษาอังกฤษและนักเชื่อมความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้สร้างโอกาสเปิดพรมแดนการเรียนรู้ของลูกศิษย์ในต่างแดน

11. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรีครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในโรงเรียนมากว่า 32 ปี และเป็นผู้ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยใจรัก จนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

-รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นทุนเริ่มต้นของการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยครูผู้ได้รับรางวัลเป็นครูที่สังคมเชื่อถือและให้การยกย่อง นับเป็นผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูง ซึ่งเชื่อว่าครูที่ได้รับรางวัลจะมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ดีขึ้นได้

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวันที่ 11 ต.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยครูจะได้รับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ

 

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

 

ขยายประเด็นข่าว

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

1. ความเป็นมา

    ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess Maha Chakri Award และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล

2.เจตนารมณ์

   รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นปีแรกที่ทั้ง ๑๑ ประเทศ เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรก ซึ่งจะจัดราวเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ และจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิด ส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกลให้ขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละประเทศ

3.ประเภทรางวัล

   ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้

     ๑. ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จะได้รับ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จำนวน ๑ รางวัล

     ๒. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ
รางวัลคุณากร ประกอบด้วย เหรียญเงินรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

     ๓. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๑๗ จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง
จะได้รับ
รางวัลครูยิ่งคุณ ประกอบด้วย เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

     ๔. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการจะ
ได้รับ รางวัลครูขวัญศิษย์ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

ที่มา ; รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

ถาม ข้อใดไม่เกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

          ก. รางวัลคุณากร

          ข. รางวัลครูยิ่งคุณ

          ค. รางวัลครูดีในดวงใจ

          ง.  รางวัลครูขวัญศิษย์

ตอบ ;  ค. รางวัลครูดีในดวงใจ

เหตุผล รางวัลครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาหรือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย ชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนรางวัลรองลงมาตามลำดับได้แก่ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์