Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
12 ต.ค. 60
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีพระราชทานพระราโชวาท ความว่า

        “ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11 คนจาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ทั้ง 11 ท่าน เป็นครูที่มีความสามารถและอุทิศตนเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ประกอบอาชีพครู ครูเหล่านี้ได้อุทิศตนและเสียสละให้กับลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสทางการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตและการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น ครูเหล่านี้คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์ และสมควรได้รับการจารึกจดจำไว้ในฐานะนักการศึกษาที่มีคุณค่า

         อีกประเด็นหนึ่งสำคัญคือ การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่ครูซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้ กล่าวคือ ครูทุกท่านจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพราะในปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากครูไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ครูก็ไม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้ ครูที่มีคุณภาพจะสร้างคนที่มีคุณภาพ ซึ่งเราทุกคนรู้ดีว่าต้องใช้เวลาและเอาใจใส่อย่างมากในการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะสมาชิกของชุมชนทั่วโลก

        การศึกษาสำหรับคนทุกคน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมลงทุนในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการระดมทรัพยากร เป็นการแสดงให้เห็นว่า นอกจากการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับทุกคนแล้ว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ

         รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในปี 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนของครู ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการใน 11 ประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการคัดเลือกครูดีเด่นสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการจัดงานในพิธีพระราชทานรางวัลปี 2560 สำหรับการจัดงานที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคมนี้เป็นการเฉลิมฉลองวันครูโลกปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "อิสรภาพทางการสอน อำนาจการจัดการสอนของครูจึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ถึงการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของครูผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 11 ท่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสำเร็จลุล่วงในกิจกรรมครั้งนี้”

 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติให้กับครูที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ประเทศละ 1 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ครูทั้ง 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560  มีผลงานดีเด่น ดังนี้

1) เนการาบรูไนดารุสซาลาม: มาดามลิม ซง โงว  ครูสอนวิชาเคมี ระดับ A-level ที่วิทยาลัยดูไลเพนกิรัน มูด้า อัล-มูตาดี บิลลา (Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah College) ครูผู้ดึงศักยภาพลูกศิษย์ทำให้ทุกคนมีตัวตนในชั้นเรียนและเปิดใจที่จะเรียนรู้จนมีคะแนนในระดับที่สูง และยังเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ครูในระดับประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม

2) ราชอาณาจักรกัมพูชา: นางดี โส พอน ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมคุมร็อกร่อง (Kumroukrong) ครูผู้สร้างบรรยากาศการสอนให้เป็น ห้องเรียนแห่งความสุขพร้อมกับดึงครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยสร้างอนาคตของลูกศิษย์และประเทศ โดยมีผลสำเร็จจากเป็นครูมา 20 ปี จึงได้รับรางวัลสมเด็จเดโช ในปี 2560

3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย: นายเอนชอน ระมัน  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี (Mekarwangi Public Elementary School) เป็นครูนักพัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย ในฐานะผู้ฝึกอบรมโรงเรียนระดับมาตรฐานของประเทศ เป็นผู้เขียนตำราเรียนระดับประถมศึกษา จนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ครูในชวาตะวันตก และได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับชาติ

4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: นางคูนวิไล เคนกิติสัก  ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง (Thongkang School) กรุงเวียงจันทน์ นักบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยม โดยบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการหลอมรวมการมีส่วนร่วมของครูและชุมชน ส่งผลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ

5) ประเทศมาเลเซีย: มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินตี เอิมบง  ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมอิมเทียส ยายาซัน ทีแรงกานู (ImtiazYayasan Terengganu High School) นับเป็นครูผู้สร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ด้วยการดึงความรู้ในห้องเรียนสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน จนผลงานของลูกศิษย์ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: นายทัน ทุม  ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยมโรงเรียน เมืองยัวดายี แคว้นซาเกรง ได้รับรางวัลการสอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 ให้สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะชีวิตและคุณธรรม

7) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์: ดร.เฮซุส อินสิลาดา  เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา โรงเรียนมัธยมแห่งชาติอัลคาเด กูสทีโล (Alcarde Gustilo Memorial National High School) ผู้สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมบนวิถีทางวัฒนธรรม และนักประพันธ์ภาษาถิ่น เพื่อปลุกความภูมิใจในความเป็นคนฟิลิปปินส์ท้องถิ่น

8) สาธารณรัฐสิงคโปร์: มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรี ฮาร์ดิปซิงห์  ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้อง สู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวก ความเป็นครูผู้อุทิศตน พร้อมทั้งสนใจความต้องการของเด็กทั้งการเรียนและพฤติกรรม จึงเข้าถึงจิตใจเด็ก ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงาน โดยได้รับการยกย่องในรางวัล Excellent Service Award ปี 2557

9) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต: นางลีโอโปลดีนา โจอานา กูเตเรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ (S.Jose Basic Education Central School) ซึ่งมีโรงเรียนสาขาอีก 7 แห่ง นับเป็นครูนักบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ โดยการเชื่อมประสานการสนับสนุนจากภายนอก ทำให้ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียน

10) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: นางฟาน ถิ หนือ  ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศโรงเรียนมัธยมเลอ กวิ ดง (Le Quy Don Gifted School) เมืองดานัง นับเป็นครูภาษาอังกฤษและนักเชื่อมความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้สร้างโอกาสเปิดพรมแดนการเรียนรู้ของลูกศิษย์ในต่างแดน

11) ประเทศไทย: นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง  ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในโรงเรียนมากว่า 32 ปี และเป็นผู้ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยใจรัก จนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 528/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin