Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
10 พ.ย. 60
เร่งทำบิ๊กดาต้าพัฒนาการศึกษาไทย (ถามตอบจากข่าว 110)
 

สรุปประเด็นข่าว

สกศ.เร่งทำบิ๊กดาต้าการศึกษาไทย(ข่าว)

    - รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล หรือ บิ๊กดาต้า และใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดย สกศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการจัดทำบิ๊กดาต้าการศึกษา ระยะแรกจะเน้นเรื่องการจัดการข้อมูลผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศไทยที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นจะมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อดูว่าเด็กได้เข้าเรียนครบถ้วนหรือไม่ ตกหล่นที่ไหน อย่างไร โดยเทียบเคียงกับข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการทำเรื่องนี้มาก่อน

    - ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560 มีผู้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสิ้น 10,774,820 คน แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา 1,831,893 คน เป็น คนไทย 1,784,066คน ไม่ใช่คนไทย 47,827คน ประถมศึกษา 4,733,416คน เป็น คนไทย 4,605,936คน ไม่ใช่คนไทย 127,480คน มัธยมศึกษาตอนต้น 2,307,284คน เป็น คนไทย 2,275,903คน ไม่ใช่คนไทย 31,381คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,902,227คน เป็น คนไทย 1,887,850คน ไม่ใช่คนไทย 14,377คน โดยข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)เลขาธิการ สกศ.กล่าว

  - สกศ.จะนำข้อมูลภาพรวมบิ๊กดาต้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมาวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และจะดูไปถึงกลุ่มพื้นที่พิเศษ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น โดยจะเน้นในตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ ตัวชี้วัดสากลขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ซึ่งจะสะท้อนทั้งในเรื่องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสทธิภาพการศึกษา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายภาค รายจังหวัด รายพื้นที่ และรายกลุ่มแล้ว จะทำให้สามารถวางแผนพัฒนาการศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้น

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ขยายประเด็นข่าว

Big Data  กับการพัฒนาการศึกษา

1.Big Data คืออะไร

    คำว่า Big Data คือการที่มีข้อมูลปริมาณมากๆ มากแค่ไหน อย่างน้อย ก็จะคุยกันในระดับ Tera Byte (TB) หรือ ระดับ Peta Byte (PB) ซึ่งก็คือ 1000 TB นั่นเอง โดยในระบบ Internet ในยุคที่ Social Media ที่เฟื่องฟู มีสารสนเทศเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุกๆ คนสามารถที่จะพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้ง อุปกรณ์ (Device) ที่มีจำนวนมากและยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย ทั้ง Smart Device ที่รองรับการเข้าถึง การใช้งาน ข้อมูลจำนวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย

     โดยรูปแบบของข้อมูลของ big data ก็สามารถเป็นไปได้หลากหลาย ตั้งแต่

      1) Behavioral data: ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ เช่น server log, พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล, ข้อมูลการใช้ ATM เป็นต้น

       2) Image & sounds: ภาพถ่าย, วีดีโอ, รูปจาก google street view, ภาพถ่ายทางการแพทย์, ลายมือ, ข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้ เป็นต้น

       3) Languages: text message, ข้อความที่ถูก tweet, เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ เป็นต้น

       4) Records: ข้อมูลทางการแพทย์, ข้อมูลผลสำรวจที่มีขนาดใหญ่, ข้อมูลทางภาษี เป็นต้น

       5) Sensors: ข้อมูลอุณหภูมิ, accelerometer, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

2.คุณสมบัติของ Big Data 

    คุณสมบัติของ Big Data จะมีด้วยกัน 3 มุมมอง คือ

     1) Volume : ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป

     2) Variety : ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ มัลติมีเดีย

     3) Velocity : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว

3.Big Data กับการศึกษา

   Big Data มีอยู่ทุกที่และที่ที่เราจะพาไปดู Big Data แฝงตัวอยู่ก็คือ วงการการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นวงการที่ Big Data ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของในวงการการศึกษาที่มีผลมาจาก Big Data เราสามารถแยกออกมาให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนได้ ดังนี้

  1) ช่วยพัฒนาผลการศึกษาและพัฒนาการของผู้เรียน

      จุดมุ่งหมายที่สำคัญและจุดประสงค์หลักในการนำเอา Big Data เข้ามาใช้ในวางการการศึกษาคือ ทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษาคือพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ เพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียน พัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน โดยการนำเอาข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตัวผู้เรียนแบบเรียลไทม์และแบบนำประวัติข้อมูลที่ผ่านมามาวิเคราะห์ ซึ่งจะได้ลักษณะจำเพาะรายบุคคลของนักเรียนมา ที่สามารถนำไปใช้เพื่อค้นหาแนวหรือวิธีการสอนที่ได้ผลที่สุดมาใช้

     ข้อมูลนักเรียนที่จะนำมาวิเคราะห์นั้นก็มีตั้งแต่ พฤติกรรมขณะเรียน เช่น ค้นหาข้อมูลทำงานจากที่ไหน และเปอร์เซ็นความสำเร็จในการทำงานส่ง เป็นต้น และพฤติกรรมขณะสอบ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ (e-exam) การข้ามข้อสอบ และความสัมพันธ์ของคำตอบในข้อสอบแต่ละข้อ เป็นต้น       

       นอกจากนี้ Big Data ยังสามารถช่วยในการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการทำรายงานหรือแบ่งกลุ่มเรียนได้อีกด้วย โดยจะแบ่งตามลักษณะของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมและรูปแบบการเรียนที่ใกล้เคียงกันหรือมีความชอบคล้ายคลึงกันมาอยู่กลุ่มเดียว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด เป็นต้น

  2) ช่วยในการสร้าง/จัดโปรแกรมการเรียน-การสอนที่มีประสิทธิภาพ

     ข้อมูลสามารถช่วยในการจัดหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยเฉพาะแผนการเรียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ที่ข้อมูลสามารถช่วยนักศึกษาในการจัดวิชาที่เหมาะสมและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะมีโอกาสในการสร้างแผนการเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะของตัวเองและเข้ากับตัวเองมากที่สุด ได้เรียนในวิชาที่เป็นความถนัดและได้ทำงานในส่วนที่สนใจ อีกทั้งยังมีระบบติดตามการเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนและวางแผนการเรียนในอนาคตได้อีกด้วย

  3) พัฒนาและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบเรียลไทม์

     เมื่อผู้เรียนลงเรียนในแผนการเรียนและรายวิชาที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองแล้ว Big Data จะมีบทบาทในการตามเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อดูพัฒนาการในการเรียนและนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถช่วยเหลือได้อย่างเจาะจงและถูกจุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะนำไปสู่การทำความเข้าใจในบทเรียนที่รวดเร็วขึ้นและผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งตัวระบบยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนได้ติดตามผู้เรียนทุกคนแบบเรียลไทม์อีกด้วย

       เมื่อได้รับข้อมูลของผู้เรียนแบบเรียลไทม์และ นั้นหมายถึงเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาแบบเรียนและคอร์สเรียนได้ และระบบวิเคราะห์ยังสามารถช่วยบอกได้อีกว่าจุดไหนหรือหัวข้อไหนที่ยากต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน โดยวิเคราะห์จากความถี่ในการอ่านหนังสือแต่ละบท ระยะเวลาที่ใช้งาน และจำนวนคำถามที่เกี่ยวกับบทเรียนนั้น เป็นต้น นอกจากนี้ Big Data ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้เรียนแต่ละคนว่าเรียนเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละระดับ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันออกไป และวิธีการเรียนที่แตกต่างกันนั้นเองที่มีผลต่อผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ

ลดการถอน/เพิ่มผลลัพธ์

           จากการวิเคราะห์ในด้านต่างๆข้างต้นจะช่วยให้ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้นและในบางครั้งก็ยังช่วยลดอัตราการถอนรายวิชาของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย การถอนรายวิชานั้นถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อการประเมินการศึกษา ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้รับการติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิดและได้รับคำแนะนำที่ถูกจุดก็จะสามารถช่วยลดอัตราการถอนรายวิชาตรงนี้ได้ การใช้การวิเคราะห์เข้ามาช่วยจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกของผลการเรียนของผู้เรียนในอนาคตได้ โดยการทำนายล่วงหน้านี้จะสามารถช่วยให้ทางสถาบันปรับเปลี่ยนโปรแกรมการสอนได้ทันหากผลการคาดการณ์ออกมาในแง่ลบ เป็นการช่วยให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             ในอนาคตอันใกล้ Big Data จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในวงการการศึกษา ทั้งมหาวิยาลัยและวิทยาลัยหลายๆแห่งจะเริ่มมีการนำเอา Big Data เข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้พัฒนาผลการการศึกษาของผู้เรียน โดยคนเรียนเก่งก็ได้จะรับการสนับสนุนทักษะที่ชำนาญให้ยิ่งเกิดความเชี่ยวชาญ ในขณะที่คนที่มีผลการเรียนด้อยก็จะได้รับการขัดเกลาที่ถูกจุด

Cr. datafloq.com, thebluediamondgallery.com

ที่มา ; http://bigdataexperience.org/big-data-and-education/

ตั้งข้อสอบจากข่าว

ถาม ประโยชน์สูงสุดของ Big Data ต่อการศึกษา

        ก. ช่วยให้มีฐานข้อมูลนักเรียน

        ข. ช่วยจำแนกกลุ่มผู้เรียน

        ค. ช่วยให้มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

        ง. ช่วยพัฒนาตัวผู้เรียนแบบเรียลไทม์

ตอบ ;  ง. ช่วยพัฒนาตัวผู้เรียนแบบเรียลไทม์

เหตุผล  จุดมุ่งหมายที่สำคัญและจุดประสงค์หลักในการนำเอา Big Data เข้ามาใช้ในวางการการศึกษาคือ ทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษาคือพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือเพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียน พัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน โดยการนำเอาข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตัวผู้เรียนแบบเรียลไทม์และแบบนำประวัติข้อมูลที่ผ่านมามาวิเคราะห์ ซึ่งจะได้ลักษณะจำเพาะรายบุคคลของนักเรียนมา ที่สามารถนำไปใช้เพื่อค้นหาแนวหรือวิธีการสอนที่ได้ผลที่สุดมาใช้

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin