Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
5 ธ.ค. 60
สกอ.เปิดระบบรับสมัครครูคืนถิ่น(สอบครูพัฒนาท้องถิ่น)
 

วันนี้ (4 ธ.ค.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยถึงการรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ทาง https://muakru.thaijobjob.com ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงเวลา 23.59 น. วันที่ 12 ธ.ค.60  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีเป้าหมายที่จะคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ครู ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26,967 คน ซึ่งหลังจากสมัครแล้วสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยจนถึงวันที่ 13 ธ.ค.60 จากนั้นให้นำส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ เพื่อให้สถาบันตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้น สกอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 17 ม.ค.61 สอบข้อเขียนวันที่ 28 ม.ค.61  และประกาศผลการสอบข้อเขียนวันที่ 10 เม.ย.61 โดยปีนี้จะมีสนามสอบอยู่ใน 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา  นครศรีธรรมราช             

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการคัดเลือก จะใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  โดยการสอบข้อเขียนจะเป็นการเขียนความเรียงที่มีเนื้อหาประกอบด้วย การสื่อสาร การแก้ปัญหาทักษะการคิดขั้นสูง จิตวิญาณความเป็นครู ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าน้ำหนัก ดังนี้ จิตวิญญาณความเป็นครู 40 % ศักยภาพการใช้ภาษา 30 % และทักษะการคิดแก้ปัญหา 30 % โดยข้อสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 และ 5 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การตรวจข้อสอบที่แตกต่างกัน มีการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการสอบเขียนความเรียงและสอบสัมภาษณ์ 70:30  กลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3-2-1 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การตรวจต่างกัน และมีการสอบสัมภาษณ์ จะคิดคะแนนเฉพาะการสอบข้อเขียน สำหรับการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาเฉพาะผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งถ้าไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ   

สำหรับปีนี้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกอื่น เพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งยังไม่ใช้ในการรับสมัครแต่เป็นเงื่อนไขสำหรับการบรรจุ คือ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผ่านเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ  จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้บรรจุเข้ารับราชการครู นอกจากนี้ที่ผ่านมา สกอ.เคยพบปัญหา สถาบันการศึกษาให้การรับรองเอกสารเป็นเท็จ เช่น รับรองเด็กปี 4 ว่าเรียนอยู่ปี 5 หรือ รับรองหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ซึ่ง สกอ.ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับสถานศึกษา แต่หากปีนี้ยังเกิดขึ้นอีก ก็อาจจะต้องทบทวนบทบาทของสถาบันการศึกษากับ สกอ.  อย่างไรก็ตามก็อยากขอให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆของนิสิตนักศึกษาตามความเป็นจริง เพราะเด็กเหล่านี้คือลูกศิษย์ ที่เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็ก และมีผลต่อการรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นอนาคตของเด็กและของประเทศชาติดร.สุภัทร กล่าว และว่า นอกจากนี้ สกอ.ขอให้นิสิตนักศึกษาครูที่สนใจสมัคร อ่านประกาศรับสมัครของ สกอ.เท่านั้น ส่วนที่มีการเปิดติวสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ สกอ.ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้นิสิตนักศึกษาครูไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อเอกสารหรือจ่ายเงินเพื่อไปติว

ทั้งนี้เป้าหมายในการบรรจุโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  เป็นดังนี้  1. นิสิตนักศึกษาครู  ปี 5 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2561 รับ 5,337 คน โดยเป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  4,985 คน ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 292 คน, กรุงเทพมหานคร(กทม.) 50 คน ,สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 คน , 2.นิสิตนักศึกษาครู ปี 4 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2562 รับ 5,645 คน เป็น สพฐ. 5,253 คน, สอศ. 337 คน ,กทม. 45 คน, กศน. 10 คน , 3.นิสิตนักศึกษาครู ปี 3 ในปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2563 รับ 5,740 คน  สพฐ. 5,311 คน ,สอศ.369 คน, กทม. 50 คน, กศน. 10 คน , 4.นิสิตนักศึกษาครูปี 2 ในปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2564 รับ  5,396 คน สพฐ. 5,041 คน , สอศ. 295 คน, กทม.  50 คน, กศน. 10 คน , 5.นิสิตนักศึกษาครูปี 1 ในปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2565 รับ 4,849 คน สพฐ. 4,574 คน,สอศ. 250 คน,กทม. 15 คน,กศน. 10 คน

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin