Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
7 ธ.ค. 60
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษา(ถามตอบจากข่าว 112)
 

สรุปประเด็นข่าว

    น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม ผู้จัดการ 360 ถึงผลสำเร็จจากการปฏิรูปการศึกษาตลอดช่วง 2 ปีเศษที่เข้ามารับผิดชอบการบริหารงานในกระทรวงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมตรีว่าการ ดังนี้
    การปฏิรูปการศึกษา สำคัญต้องปฏิรูปสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน “เด็กได้อะไร ครูเราเปลี่ยนอย่างไร” โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการแล้ว ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นหลักๆ ดังนี้

     1) เรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ในประเทศ  โดยจัดตั้งศูนย์ต่างๆ มีการฝึกวิธีการสอนใหม่ มีโครงการร่วมกับบริติชเคาน์ซิล พัฒนาครูภาษาอังกฤษไปแล้ว 4 หมื่นคน ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะครบหมด  ผลที่คาดครูจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
      2) การพัฒนาครูที่ประจำการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชหัตถเลขาตั้งแต่ปี 2555 วันที่ 5 กรกฎาคม  ว่า “ครูทุกวันนี้นั่งทำวิทยานิพนธ์นั่งเขียนรายงานและได้เลื่อนขั้นได้วิทยฐานะ คนที่ตั้งหน้าตั้งตาสอนหนังสือกลับไม่ได้ ท่านบอกระบบนี้ต้องเปลี่ยนไม่ยุติธรรม”  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเปลี่ยนสำเร็จโดยวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาได้เลิกระบบการทำวิทยานิพนธ์ แต่วิทยฐานะทุกอย่างยังคงอยู่ ฏกยเกณฑ์ซึ่งได้มาต้องเป็นเกณฑ์ของการอยู่ในห้องเรียนมาก จำนวนชั่วโมงที่อยู่ในห้องเรียน เกณฑ์การพัฒนาตัวเองก็เปลี่ยนวิธีใหม่จากเดิมวางแผนกันที่ส่วนกลาง หลักสูตรเดิม วิธีการเดิมๆ เปลี่ยนเป็น “คูปองพัฒนาครู”  คนละหมื่นบาท เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองต้องการพัฒนาอะไรเพื่อให้ได้อะไร โดยอยู่ในกำกับของผู้บริหารสถานศึกษา

     3) สวัสดิการครู โดยปรับปรุงบ้านพักครูในต่างจังหวัด และใช้เงินไปหลายพันล้าน เพื่อให้ครูอยู่อย่างดี

    4) โรงเรียนประชารัฐ  ในส่วนการศึกษาพื้นฐานมีทั้งหมด ขณะนี้ 3,300 โรง มีเอกชนเข้ามาช่วย ลงทุนอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ และมีสคูลพาร์ทเนอร์ คือ คนหนุ่ม คนสาว ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี มาช่วยโรงเรียน ช่วยดูและเสนอโครงการของบของเอกชนให้  ถือว่าเป็นโครงการพิเศษที่จะเสริมในการพัฒนาโรงเรียน

    5) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป้าหมายสอนให้คนทันกับเหตุการณ์ทันกับโลกและสามารถที่จะต่อยอดอาชีพ โดยมีโครงการมากมาย เช่น โครงการพัฒนาตัวเอง การสอนเด็กนอกระบบเพื่อให้ได้วุฒิ ในเรื่องดิจิตอลก็ต้องรู้เรื่อง อาจจะพอใช้มือถือได้ sinvสูงขึ้นมาหน่อยใช้อินเทอร์เน็ตในการทำมาหากินที่เรียกว่า สมาร์ทฟาร์มเมอร์

    อื่นๆ คลิกอ่าน

    สรุปว่า สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการทำตอนนี้ มันอาจไม่เกิดผลตอนนี้ทันที  และแน่ใจว่าสิ่งที่ทำมันเป็นทิศทางที่ถูก และจะไม่มีการเปลี่ยนอีกพักใหญ่

ที่มา ; MGR Online  5 ธ.ค. 2560

ขยายประเด็นข่าว

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ส่วนที่ 1
   1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด
   2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ
          1) ความมั่นคง
          2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
          3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
          4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
          5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
     3. จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
          3.1 ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
          3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
          3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

          3.4 ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม

      4. จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย

แนวทางการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

          4.1 ด้านความมั่นคง

               แนวทางหลัก

               4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน

                       1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนำพระราชปณิธานและพระราช

กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน

พระมหากษัตริย์

                       2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
            4.1.2 การบริหารจัดการ
                    1) การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
                    2) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
         4.2 ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

คลิกอ่านต่อไฟล์แนบ

ที่มา ; แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

ตั้งข้อสอบจากข่าว

ถาม คำถามใดจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษามากที่สุด

          ก. โครงสร้างองค์กรชัดเจนเพียงใด

          ข. รูปแบบการบริหารการศึกษาอย่างไร

          ค. ความก้าวหน้าของวิชาชีพอย่างไร

          ง. ครูเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างไร

ตอบ ;  ง. ครูเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างไร

 

เหตุผล  การปฏิรูปการศึกษามีสาเหตุและเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาสำคัญต้องปฏิรูปสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน คำถามสำคัญที่จะตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาที่สุด คือ เมื่อปฏิรูปแล้ว “เด็กได้อะไร ครูเราเปลี่ยนอย่างไร

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin