Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
6 ก.พ. 53

การประเมินสมรรถนะครู ( 6 ก.พ.53)

 

        การประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบUpgrading Teacher Qualification Through The Whole System: UTQ) โดยความเชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่า ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารอย่างเพียงพอตอบสนองต่อการตัดสินใจ และกำหนดโยบาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีฐานข้อมูลหลักของครูในเชิงลึกเป็นรายบุคคลอย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลหลักที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประสานเครือข่ายทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือในการใช้ประเมินสมรรถนะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา เครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักและประจำสายงานและแบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามตำแหน่งเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูรายบุคคลตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ

 

เป้าหมาย

 

1. ครูปฏิบัติการสอนและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานทุกคน

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครูปฏิบัติการสอนและผู้บริหารสถานศึกษา จำแนก

กลุ่มที่ต้องการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับต้น

 

ขอบเขตการประเมิน

 

การประเมินสมรรถนะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน

2. การประเมินความรู้ตามกลุ่มสารระการเรียนรู้

 

 

เอกสารการพัฒนาครูทั้งระบบ

 

1. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

   -  โครงการไทยเข้มแข็ง2 (sp2) ของ สพฐ. (โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเป็น 1 ในนั้น)

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/sp2utq.pdf

   -  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/utq.pdf

   -  หลักการแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชัชรินทร์  ชวนวัน)

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/principlecompetency.pdf

 

 2. คู่เอกสารโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

  -  ตารางสอบปรับเปลี่ยน

     http://personel.obec.go.th/ewtadmin/ewt/personal_obec/download/article/article_20100219182554.pdf

   - หนังสั่งการการดำเนินการโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจากสพฐ

        http://www.sobkroo.com/img_news/file/bookobec.pdf

   - คู่มือประเมินสมรรถนะครู(ฉบับปรับปรุง)

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/manualcompetency.pdf

   -  คู่มือประเมินสมรรถนะครู(ฉบับปรับปรุง แก้ไขใหม่ )

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/manualcompetencyword.doc

    -  แบบประเมินสมรรถนะครูสายผู้สอน

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/krupaper.doc

   -  ตารางสอบสาระความรูครูสายผู้สอน

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/tarangsobkru.gif

   - แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบส่งกระดาษคำตอบและทำลายข้อสอบ

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/papersheet.pdf

    -  โปรแกรมสรุปผลการประเมินสมรรถนะครู 

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/programcompetencykru.xls

    - โปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผลสมรรถนะครู(ปรับปรุง)

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/program1competencykru.xls

    - โปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผลสมรรถนะครู (ใช้ลง)

      http://school.obec.go.th/sup_br3/TCAP.zip

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin