Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
10 เม.ย. 53
เป็นครูได้อย่างไร1
 

   ชื่อประเภทข้าราชการ

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นตำแหน่งข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

       คลิกดูประเภทตำแหน่งครูตาม พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251797558.pdf

    ตำแหน่งเริ่มแรก

- ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือน  7,940  บาท  วุฒิปริญญาตรี  (หลักสูตร  4  ปี)        

- ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือนขั้น 8,700 บาท วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  

            คลิกดูบัญชีเงินเดือนครูปัจจุบัน (ตุลาคม 2552)

         http://www.sobkroo.com/img_news/file/A19207886.xls 

  คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นข้าราชการครูได้  สอบบรรจุครู

   บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

         1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้

            1.  สัญชาติไทย

            2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

            3.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

            4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น

            5.  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.

             6.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

             7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

             8.  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

             9.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

           11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

           12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น

           13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  และ

         2)  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอกที่กำหนดและมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูจำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2536 และ  18  หน่วยกิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2536  เป็นต้นมา  และ

          คลิกตรวจสอบคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นครูผู้ช่วยได้

          http://203.146.206.27/qualify52_v1/view_eduall_list.php

 

          3)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งออกให้โดยคุรุสภา  ถ้าไม่มีผ่อนผันให้สมัครสอบแข่งขันได้  โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  และ

              คลิกดูมาตรฐานวิชาชีพครู

            http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251761427.pdf

            คลิกดูหนังสือผ่อนผันไม่มีใบอนุญาตก็สอบได้แต่วันบรรจุต้องมี

            http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news1/files/1915-5720.pdf

 

          4)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช

          5) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว  หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนคำสั่งนั้น  โดยพลัน  และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

            คลิกดูมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

            http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251789390.pdf

           

   การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  สอบบรรจุครู

          บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้นั้น จะต้องมีผ่านการสรรหาดังนี้

           1. การสอบแข่งขัน โดยการใช้วิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้

           2. การคัดเลือก เป็นการสรรหาบุคคลโยวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความสามารถ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน เช่น กรณีได้รับทุน กรณีเป็นสาขาที่ขาดแคลน กรณีที่เข้าร่วมโครงการเพชรในตม คุรุทายาท ครูพันธ์ใหม่ ครู 5ปี  ครู สควค. พนักงานราชการ เป็นต้น

           หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

            http://www.sobkroo.com/img_news/file/1252393402.pdf

          3. ข้าราชการอื่นสามารถโอนเป็นข้าราชการครูโดยการสอบแข่งขัน

             http://www.sobkroo.com/img_news/file/A17571513.pdf

          4. เป็นข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการนั้นๆก็สามารถไปสอบแข่งขันเพื่อเป็นครูได้ กรณีนี้หากเป็นครูผู้ช่วยจะต้องบรรจุตำแหน่งสอบแข่งขันคือครูผู้ช่วย โดยต้องทดลองงานต่อ  หากเป็นตำแหน่งครู จะต้องบรรจุในตำแหน่งครู (โดยอ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการจะเปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้สรรหาจากครูผู้ช่วยให้เป็นตำแหน่งครูก่อนแล้วค่อยบรรจุผู้ที่เป็นครูสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครู โดยไม่ต้องเป็นครูผู้ช่วย) แต่ทั้งนี้ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปสอบแข่งขัน

            คลิกดูหนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขัน

            http://www.sobkroo.com/img_news/file/A16522199.doc

 

ตำแหน่งที่สอบแข่งขัน  สอบบรรจุครู

             แต่เดิม ตำแหน่งที่รับสมัครจะเป็นอาจารย์1 ซึ่งในภายหลังได้กำหนดไว้ใน พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ว่า ตำแหน่งของครู จะมีเพียง 2 ตำแหน่งคือ ครู และครูผู้ช่วย

ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะบรรจุบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี โดยใน 2 ปีนี้ จะเป็นช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการอย่างเข้ม

      คลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย

    http://www.sobkroo.com/img_news/file/1252393502.pdf

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นวันสอบบรรจุ  สอบบรรจุครู

              1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า   สภามหาได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  พร้อมวันที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้  ต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันที่รับสมัครวันสุดท้าย  และระบุสาขาวิชาเอกที่ชัดเจน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ชุด

            2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งออกให้โดยคุรุสภา  พร้อมสำเนา จำนวน  1  ชุด

             3.  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน  1  ชุด

             4.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้สมัคร                    (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ชุด

             5.  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  6  เดือน

            6.  รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ                  ขนาด 1  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จำนวน  3  รูป

            7.   ถ้าผู้สมัครเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหนังสืออนุญาตจาก    ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ให้สมัครสอบได้  และยินยอมให้ย้ายหรือโอนได้แล้วแต่กรณี

             8.  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนาจำนวน 1  ชุด  ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครสอบเท่านั้น

 

การยื่นใบสมัคร  สอบบรรจุครู

      1.  ผู้สมัครสอบจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  ตามที่หน่วยงานผู้สอบแข่งขันเป็นผู้ประกาศสอบแข่งขัน และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  และมีหลักฐานครบถ้วน  และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ      จำนวน  200  บาท

     2.  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

     3. การสมัครในตำแหน่งวิชาเอกใดให้เป็นไปตามประกาศและเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะวุฒินั้นๆ

        คลิกตรวจสอบวิชาเอกที่สามารถสมัครในกลุ่มวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะวุฒินั้นๆ

         http://www.sobkroo.com/img_news/file/A19058328.pdf 

         http://www.sobkroo.com/img_news/file/A17475827.pdf

     

    โปรดอ่านต่อในจะเป็นข้าราชการครูได้อย่างไร 2

 http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=1921 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin