Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
1 ก.ค. 53

"นิยม" นั่งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ( 1 ก.ค.53)

 

           ตามที่นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553 แต่งตั้งนายนิยม  ศรีวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษาในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนั้น
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 78ง วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เรียบร้อยแล้ว

 

ประวัตินายนิยม  ศรีวิเศษ  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อมูลส่วนตัว
          เกิดวันที่   16  มีนาคม  2488 
          ภูมิลำเนาเดิม   บ้านนาเรียง  ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น 
          ที่อยู่ปัจจุบัน   555/101 หมู่บ้านสายฝน 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2507   ป.กศ.สูง วิทยาครูอุดรธานี 
          พ.ศ. 2516   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. : คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
          พ.ศ. 2521   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.: การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน 
          พ.ศ. 2507 - 2512   ครูโรงเรียนบ้านคำบง  และโรงเรียนน้ำพองภูริพัฒน์  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
          พ.ศ. 2517 - 2520   ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาเรียง  และโรงเรียนหนองกุงวิทยา อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
          พ.ศ. 2521 - 2530   หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอเขาสวนกวาง กระนวน ชนบท และชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
          พ.ศ. 2531 - 2537   ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครราชสีมา และมหาสารคาม
          พ.ศ. 2533 - 2535   รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          พ.ศ.2538 - 2543   ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อุดรธานี และขอนแก่น
          พ.ศ. 2544 - 2546   รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (ระดับ 9)
          พ.ศ. 2546 – 2547   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          พ.ศ. 2547 – 2549   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ระดับ 10)
          พ.ศ. 2549   สมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดขอนแก่น

งานเกียรติยศและภาคภูมิใจ
อดีต 
          - ประธานคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา
          - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
          - ประธานคณะอนุกรรมการรับรองคุณวุฒิและเทียบประสบการณ์
          - บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2542 สาขาส่งเสริมการศึกษา
          - ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีปี 2543
          - บุคคลสร้างสรรค์และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  สาขาพัฒนาการศึกษาดีเด่น  2544
          - ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันราชภัฏอุดรธานี ปี 2546
          - ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ปี 2543 – 2544
          - โล่เกียรติยศ  “คนดีศรีน้ำพองปี 2549
 ปัจจุบัน  
          - ข้าราชการบำนาญ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาในคณะกรรมการคุรุสภา
          - คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้แทนสภาวิชาชีพครู)
          - ประธานคณะอนุกรรมการกิจการคุรุสภา
          - ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษา
          - คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบคุรุสภา
          - คณะอนุกรรมการรับรองคุณวุฒและเทียบประสบการณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
          - ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
          - ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด 
          ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  สายสะพายที่ 2

สรุป : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(นายนิยม  ศรีวิเศษ) ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 78ง วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : คุรุสภา  29 มิถุนายน 2553

 

คำถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม :  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน

   คำตอบ :  17 คน

2.  คำถาม : ปัจจุบันใครดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

   คำตอบ :  นายนิยม  ศรีวิเศษ

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  1 ก.ค. 2553

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin