Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
4 ส.ค. 53

เผยครูอาชีวะขาดแคลนนับหมื่น(4 ส.ค. 53) 

 

           รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการขยายสัดส่วนของผู้เรียนอาชีพกับสายสามัญจาก 40:60 เป็น 50:50 และเป็น 60:40 ในที่สุด ว่า การจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายประการ ได้แก่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนให้มองนักเรียนสายอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครอง ให้เห็นความสำคัญของการเรียนสายอาชีพด้วย นอกจากนี้ต้องสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาคุ้นเคยกับการเรียนสายอาชีพด้วยการจัดหลักสูตรทางเลือกให้นักเรียน รวมถึงต้องแก้ปัญหานักเรียนสายอาชีวะออกกลางคันให้ตรงจุดเพื่ออนาคตความก้าวหน้าของผู้เรียน
   
            แนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้คือ ต้องเร่งผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอยู่ประมาณ 15,000 คน ทำให้ต้องใช้ครูช่างอัตราจ้างมาช่วยสอน แต่ก็ยังไม่เพียงพอและอีกปัญหาหนึ่ง คือ ครูเหล่านี้ส่วนหนึ่งล้าสมัย จึงควรใช้วิธีการคัดเลือกผู้ที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังว่างงานอยู่นับหมื่นคน มาเป็นครูสายช่างตามสาขาที่ถนัด ขณะเดียวกันต้องมีการให้ทุนการศึกษาและมีระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงต้องมีการยกระดับคุณภาพครูที่ล้าสมัยโดยใช้สถาบันฝึกอบรมของอาชีวศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ หรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาครูช่าง ทั้งนี้การเพิ่มจำนวนครูช่างถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะการเพิ่มนักศึกษาอีก 500,000 คน ต้องการครูเพิ่ม 20,000 คน ใน 4-5 ปีข้างหน้ารศ.ดร.ยงยุทธกล่าว.

ที่มา :  เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 03 สิงหาคม 2553 เวลา 8:34

สรุป: เผยครูอาชีวะขาดแคลนนับหมื่น แนะรับวิศวกรมาเป็นครูสายช่าง

ถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม :  เป้าหมายรัฐบาลขยายสัดส่วนของผู้เรียนอาชีพกับสายสามัญสิ้นแผนการศึกษาทศวรรษที่สองคือ

   คำตอบ :   60:40  

2. คำถาม :  องค์กรหลักระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียนสายอาชีวะ

   คำตอบ :  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   4  ส.ค. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin