Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการหน่วยงานองค์กรที่ควรรู้
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ สำนักกีฬานันทนาการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+ กระทรวงวัฒนธรรม
+ กระทรวงกีฬาท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด
+

หลักฐานประกอบวิชาชีพครู

+

การรับสมัครสาขาขาดแคลน

+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+

108 สาขาขาดแคลนยกเว้นตั๋วครู

+

สาขาขาดแคลนสายครู

+

การแต่งกายข้าราชการ

+ พรบ.ไปใช้บำนาญเดิมUndo
+

ปรับมฐ.ตำแหน่งครูผู้ช่วย

+ 86สาขาวิชาชีพขาดแคลน
+

“ครู”ในทัศนะของ รมว.ศธ.

อ่านทั้งหมด
 
17 ส.ค. 53

แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 ( 17 ส.ค.53)

 

สาระสำคัญที่ควรรู้ของเอกสารแผนกลยุทธ์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554

วิสัยทัศน์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นำ1 ใน 2  ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2556

พันธกิจ  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

กลยุทธ์   สพฐ.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 กลยุทธ์ ดังนี้

            1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

            2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            3) ขยายโอกาสทางการศึกษา

            4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

            5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

           6) พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการประจำปี  แบ่งกลุ่มประเภทของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

           1) โครงการหลัก เป็นโครงการที่สพท.และสถานศึกษาต้องดำเนินการ มี 5 โครงการ

           2) โครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มี 10 โครงการ

           3) โครงการแลกเป้า เป็นโครงการที่สพท.เสนอ อาสาดำเนินการ มี 3 โครงการ

           4) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ มี 3 โครงการ

 

ที่มา : http://www.obec.go.th/  

สรุป : แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554 กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 กลยุทธ์ เน้นพัฒนายกคุณภาพการศึกษาสู่สาก]

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin